Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva

Datum objave: 29.03.2006 16:39 | Autor: VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU MINISTARSTVA

Ispis Štampaj stranicuVODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA


OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJI


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA


P O D G O R I C A
Bulevar Svetog Petra Cetinjeskog br. 22


PREDMET: Zahtjev za pristup informaciji

Na osnovu člana 1 stav 1 i člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list RCG, br. 68/05) tražim pristup informaciji dokumentu

*1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(podaci o dokumentu ili javnoj evidenciji kojem-oj se pristup traži)

*2. Pristup predmetnom dokumentu tražim u:

1. cjelosti
2. dijelu___________________________________________________
(naznačeni dio dokumenta ili javne evidencije kojem-oj se pristup traži)

*3. Pristup predmetnoj informaciji - dokumentu želim ostvariti:

1. neposrednim uvidom
2. prepisivanjem
3. dostavom: prepisa; kopije; prevoda


a) neposredno

- prepis, kopiju ili prevod dokumenta preuzeće podnosilac zahtjeva ili njegov zastupnik, predstavnik ili punomoćnik,
- ličnom dostavom kurirom na adresu__________________________________________________
(naznačiti tačnu adresu na koju se traži dostava)

b) prepisivanjem

*4 Način dostave prepisa dokumenta

putem pošte

- preporučenom pošiljkom na adresu___________________________
- DHL pošiljkom na adresu ___________________________________

elektronskim putem

- fax-om na broj _________________
- e-mail-om na adresu ________________

_______________________________________________________
(način i oblik koji odgovara potrebama podnosioca zahtjeva koji je lice sa invaliditetom)

*5. Napomena:


*6. Podnosilac zahtjeva

____________________________________________________________
(Ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica)

____________________________________________________________
(Potpis podnosioca zahtjeva ili ovlašćenog lica)

____________________________________________________________
(Adresa)
Uputstvo za popunu obrasca zahtjeva za pristup informaciji


1) Upisati osnovne podatke o dokumentu ili javnoj evidenciji i to: naziv, broj i datum pod kojim je evidentiran, naziv autora, dan, mjesec i godinu, vrijeme sačinjavanja, sadržaj i sl.

2) Zaokruživanjem u odgovarajućoj rubrici odrediti da li se traži pristup čitavom dokumentu ili njegovom dijelu. Ukoliko se pristup traži u dijelu dokumenta, precizirati koji se dio dokumenta traži.

3) Zaokružiti broj i tačku ispred načina na koji se želi ostvariti pristup dokumentu prepis ili prevod.

4) Zaokružiti slovo i tačku ispred načina na koji se traži dostava, prepis ili prevod dokumenta.

5) Pod napomenom nije obavezan upis podataka. Međutim, u ovom dijelu se može dodatno opisati traženi dokument ili njegov dio, ukazati na potrebu da se rješenje dostavi odmah (član 16 st. 1 i 2) ili na pravo ostvarivanja pristupa informaciji dokumenta, ako su ispunjeni uslovi iz člana 10 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

6) Upisati tačne podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, odnosno njegovog predstavnika ili zastupnika).Na osnovu člana 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list RCG, br. 68/05) Ministarstvo unutrašnjih poslova, objavljuje


V O D I Č

za pristup informacijama u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova


I OSNOVNI PODACI O MINISTARSTVU

Sjedište i adresa Ministarstva unutrašnjih poslova je u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22, tel. fax. 081-246-526, 225-955, web sajt www.vlada.cg.yu

II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA

1. Javne evidencije:

- djelovodnik;
- upisnik prvostepenog upravnog postupka;
- upisnik drugostepenog upravnog postupka;
- upisnik prekršajnog postupka;
- upisnik prvostepenog disciplinskog postupka;
- upisnik drugostepenog disciplinskog postupka;
- evidencije registarskog i arhivskog materijala;
- evidencija određenih jedinstvenih matičnih brojeva;
- evidencija o izdatim i zamijenjenim ličnim kartama;
- evidencije o prebivalištu građana, promjeni adrese stana i odlaska građana u inostranstvo na boravak duži od 60 dana, njihovom privremenom dolasku i povratku u zemlju;
- evidencija o izdatim putnim ispravama, oduzetim putnim ispravama, nevažećim putnim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje putnih isprava;
- evidencija o izdatim odobrenjima za nabavku oružja i municije, izdatim oružnim listovima i odobrenjima za sakupljanje oružja, i o oduzetom, nađenom i predatom oružju;
- evidencija o izdatim vozačkim dozvolama;
- evidencija o registrovanim motornim i priključnim vozilima sa izdatim saobraćajnim dozvolama i potvrdama o privremenoj registraciji;
- evidencija o prijemu u crnogorsko državljanstvo;
- evidencija o otpustu iz crnogorskog državljanstva;
- evidencija o sticanju i prestanku statusa raseljenog lica i izdatim legitimacijama raseljenog lica.

2. Normativna akta:

- Zakoni iz oblasti unutrašnjih poslova:

Zakon o policiji (Službeni list RCG, broj 28/05);
Zakon o oružju (Službeni list RCG, broj 49/04);
Zakon o detektivskoj djelatnosti (Službeni list RCG, broj 29/05);
Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list RCG, broj 29/05);
Zakon o javnim okupljanjima (Službeni list RCG, broj 31/05);
Zakon o nadzoru državne granice (Službeni list RCG, broj 72/05);
Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima (Službeni list RCG, broj 72/05);
Zakon o ličnoj karti (Službeni list RCG, broj 20/93, 23/93 i 27/94);
Zakon o ličnom imenu (Službeni list RCG, broj 20/93 i 27/94);
Zakon o matičnim knjigama (Službeni list RCG, broj 21/74, 14/79, 23/87, 24/89, 39/89, 48/91, 17/92 i 27/94);
Zakon o prebivalištu i boravištu građana (Službeni list RCG, broj 45/93 i 27/04);
Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana (Službeni list RCG, broj 45/93 i 27/04);
Zakon o kretanju i boravku stranaca (Službeni list SFRJ, broj 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 i Službeni list SRJ, br. 28/96 i 12/05);
Zakon o javnom redu i miru (Službeni list RCG, br. 41/94);
Zakon o zaštiti svjedoka (Službeni list RCG, br. 65/2004);
Zakon o putnim ispravama jugoslovenskih državljana (Službeni list SRJ, br. 33/96, 49/96, 12/98, 44/99, 71/01, 23/02, 68/02 i 5/03);
Zakon o zaštiti od požara (Službeni list RCG, broj 47/92 i 27/94);
Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni list SRCG, broj 44/76, 49/76, 34/86, 11/88 i Službeni list RCG, broj 27/94);
Zakon o prevozu opasnih materija (Službeni list SFRJ, broj 27/90, 45/90 i Službeni list SFJ, broj 24/44 i 28/46);
Zakon o prometu eksplozivnih materija (Službeni list SFRJ, broj 30/85, 6/89, 53/91 i Službeni list SRJ, br. 24/94, 28/46 i 68/02);
Zakon o spoljnoj trgovini naoružanja, vojnom opremom i robom dvostruke namjene (Službeni list SCG, br. 7/05 i 8/05);
Zakon o inspekcijskom nadzoru (Službeni list RCG, br. 39/03);
Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (Službeni list RCG, broj 45/05);
Zakon o azilu (Službeni list SCG, broj 12/05);
Zakon o crnogorskom državljanstvu (Službeni list RCG, br. 41/99);

Podzakonski akti

Uredba o nazivima grupa poslova i načelima za unutrašnju organizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova, službenim zvanjima, zanimanjima i napredovanju službenika (Službeni list RCG, br. 38/95);
Uredba o uniformi, oznakama zvanja, naoružanju i opremi pripadnika policije (Službeni list RCG, broj 10/95);
Uredba o zbrinjavanju raseljenih lica (Službeni list RCG, broj 37/92);
Uredba o zajedničkom inspekcijskom nazdoru (Službeni list RCG, broj 48/03);
Odluka o osnivanju Srednje škole unutrašnjih poslova (Službeni list RCG, broj 40/95);
Odluka o visini posebne naknade za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila (Službeni list RCG, broj 30/2000);
Odluka o određivanju puteva na kojima kontrolu i regulisanje saobraćaja vrši Republički Sekretarijat za unutrašnje poslove (Službeni list SRCG, broj 08/82);
Kodeks policijske etike (Službeni list RCG, broj 1/06);
Odluka o obrascima putnih isprava i viza (Službeni list SRJ, broj 57/96 i 14/97 i Službeni list SCG, broj 18/03);
Odluka o iznosu naknade za obrasce putnih isprava i viza (Službeni list SRJ, broj 10/2000);
Odluka o uslovima pod kojima se stranim državljanima omogućava ulazak i boravak bez vize radi turističke posjete Republici Crnoj Gori (Službeni list RCG, broj 08/03);
Odluka o otvaranju graničnog prelaza Sukobin za međunarodni putnički saobraćaj (Službeni list RCG, broj 29/02),
Odluka o otvaranju stalnog graničnog prelaza za međunarodni saobraćaj Grnčar Vrmoša (Službeni list RCG, br. 58/02);
Odluka o ukidanju viza za ulazak i boravak u Srbiji i Crnoj Gori (Službeni list SCG, broj 23/2003);
Odluka o načinu izdavanja pasoša, zjaedničkog pasoša, putnog lista i vize (Službeni list SRJ, br. 5/97 i 25/97);
Odluka o načinu vođenja evidencije o izdatim putnim ispravama i vizama, o odbijenim zahtjevima za izdavanje putnih isprava i viza, o oduzetim putnim ispravama i poništenim vizama i nevažećim putnim ispravama (Službeni list SRJ, br. 5/97);
Odluka o utvrđivanju visine godišnje naknade za korišćenje puteva pri registraciji putnih motornih vozila, traktora i priključnih vozila (Službeni list RCG, br. 60/05);
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu upotrebu vatrenog oružja (Službeni list RCG, broj 5/05);
Pravilnik o načinu osposobljavanja, programu i načinu polaganja stručnih ispita za vršenje poslova zaštite lica i imovine (Službeni list RCG, br. 7/05),
Pravilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja evidencija iz oblasti zaštite lica, imovine i dobara (Službeni list RCG, broj 7/05);
Pravilnik o načinu postupanja lica u vršenju poslova fizičke zaštite lica, imovine i dobara (Službeni list RCG, broj 7/05);
Pravilnik o sadržaju i izgledu identifikacione oznake (Službeni list RCG, broj 7/05);
Pravilnik o načinu i postupku određivanja jedinstvenih matičnih brojeva i o načinu vođenja evidencije o određenim jedinstvenim matičnim brojevima (Službeni list RCG, broj 10/94);
Pravilnik o legitimaciji raseljenih lica (Službeni list RCG, broj 41/92 i 76/04);
Pravilnik o načinu određivanja kontrolnog broja jedinstvenog matičnog broja građana po modulu 11 (Službeni list RCG, broj 10/94);
Pravilnik o načinu vršenja određenih poslova javne bezbjednosti i o primjeni posebnih ovlašćenja i dužnosti u vršenju tih poslova (Službeni list SRCG, broj 22/84);
Pravilnik o obrascu službene legitimacije (Službeni list RCG, broj 9/05);
Pravilnik o posebnim uslovima u pogledu psihofizičkih i drugih sposobnosti i kvaliteta koje treba da ispunjava kandidat za milicionera pripravnika (Službeni list SRCG, broj 26/86);
Pravilnik o načinu smještaja i čuvanja oružja i municije i načinu vođenja evidencije (Službeni list RCG, broj 2/2005);
Pravilnik o obrascima zahtjeva i odobrenje za nabavljanje oružja, djelova za oružje i municije, oružnog lista, odobrenja za držanje oružja, trofejnog oružja i potvrda za nošenje oružja i municije (Službeni list RCG, broj 2/05);
Pravilnik o obrascima isprava o oružju i municiji (Službeni list RCG, broj 2/05);
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i municiji (Službeni list RCG, broj 2/05);
Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za bezbjednu proizvodnju i smještaj oružja i municije (Službeni list RCG, broj 2/05);
Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika (Službeni list SRJ, br. 46/2000);
Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari (Službeni list SRJ, broj 46/00);
Pravilnik o sadržaju elaborata o ekonomskoj opravdanosti uspostavljanja linije, bonitetu domaćeg prevoznika i o načinu određivanja domaćeg prevoznika za uspostavljanje linije u međunarodnom javnom prevozu putnika (Službeni list SRJ, broj 19/00);
Pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema na vozilu u saobraćaju na putevima (Službeni list SFRJ, broj 50/82, 11/83, 4/85, 65/85, 64/86, 50/88, 22/90, 50/99 i 51/91);
Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila (Službeni list SFRJ, broj 5/82 i 50/88);
Pravilnik o znacima koje učesnicima u saobraćaju na putevima daju ovlašćena lica (Službeni list SFRJ, broj 28/89);
Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojima se prevoze djeca (Službeni list SFRJ, broj 2/83 i 20/83);
Pravilnik o osnovnim uslovima koje javni putevi izvan naselja i njihovi elementi moraju ispunjavati sa gledišta bezbjednosti saobraćaja (Službeni list SFRJ, broj 35/81, 45/81 i 50/88);
Pravilnik o posebnom znaku za označavanje vozila kojima upravlja lice kome su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom (Službeni list SFRJ, broj 2/83 i 64/86);
Pravilnik o obrascu vozačke dozvole (Službeni list SFRJ, broj 74/89 i 17/90);
Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila (Službeni list SFRJ, broj 74/89 i 17/90 i Službeni list SRJ, broj 50/92 i 44/98);
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, odmorima vozača i načinu rada odvojenih posada na vozilima u obimu koji utiče na bezbjednost upravljanja vozilom (Službeni list SFRJ, br. 18/84 i 67/85);
Pravilnik o evidencijama o registrovanim motornim vozilima, traktorima i njihovim priključnim vozilima, radnim vozilima i motokultivatorima sa priključnim vozilom (Službeni list SRCG, broj 6/84);
Pravilnik o obrascu uvjerenja o poznavanju saobraćajnih propisa, izdavanju vozačke dozvole i uvjerenja o poznavanju saobraćšajnih propisa i o njihovim evidencijama (Službeni list SRCG, broj 6/84);
Pravilnik o postupku za registrovanje traktora i njihovih priključnih vozila, radnih vozila i motokultivatora sa priključnim vozilom, o obliku, veličini i postavljanju registarskih tablica i o obrascu potvrde o registraciji (Službeni list SRCG, broj 6/84);
Pravilnik o programu i postupku za polaganje vozačkih ispita (Službeni list SRCG, broj 31/84 i Službeni list RCG, broj 36/94 i 6/98);
Pravilnik o tehničkom pregledu vozila (Službeni list SRCG, broj 6/84);
Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namijenjenih inostranstvu (Službeni list SFRJ, broj 58/91);
Pravilnik o kontroli prelaženja državne granice i o kretanju, boravku, nastanjivanju, lovu i ribolovu u graničnom pojasu (Službeni list SFRJ, broj 14/80);
Pravilnik o načinu izdavanja poslovne vize strancima (Službeni list SFRJ, broj 30/90 i 47/90);
Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca za prijavljivanje prebivališta i boravišta građana, promjene adrese stana, odlaska u inostranstvo i načinu vođenja evidencije (Službeni list RCG, br. 16/94);
Pravilnik o obrascu kartona raseljenog lica (Službeni list RCG, broj 41/92);
Pravilnik o obrascu lične karte, postupku za izdavanje i zamjenu lične karte, načinu vođenja evidencije o zahtjevima za izdavanje i o izdatim ličnim kartama (Službeni list RCG, broj 32/93 i 38/93);
Pravilnik o obrascu podataka koji se evidentiraju i obrasca evidencije (Službeni list RCG, breoj 41/92);
Pravilnik o prijavljivanju za upis u evidenciju državljana, o vođenju te evidencije i izdavanju uvjerenja o državljanstvu (Službeni list SRCG, br. 26/78);
Pravilnik o načinu izdavanja putnih i drugih isprava i viza strancima i obrascima tih isprava i viza (Službeni list SFRJ, br. 44/81 i Službeni list SRJ, br. 23/00, 24/00 i 67/01);
Pravilnik o načinu određivanja jedinstvenog matičnog broja stranaca (Službeni list SFRJ, br. 43/80);
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i o izdavanju izvoda i uvjerenja na osnovu tih knjiga (Službeni list RCG, br. 21/95).

3. Analize, informacije, izvještaji, eleborati i drugi opšti akti:

- Informacije o inspekcijskom nazdoru objekata sa aspekta zaštite od požara i eksplozija;
- Informacije o pregledu tehničke dokumentacije;
- Informacije o objektima u kojima se definišu zone opasnosti;
- Informacije o objektima u kojima se skladište zapaljive tečnosti;
- Informacije o objektima u kojima se skladište i koriste zapaljivi gasovi;
- Informacije o nabavci eksplozivnih materija;
- Informacije o prevozu eksplozivnih materija;
- Informacije o uskladištenju eksplozivnih materija;
- Informacije o prometu pirotehničkih sredstava;
- Informacije o prometu otrova;
- Informacije o prometu radioaktivnih materija;
- Informacije o prevozu naoružanja i vojne opreme;
- Informacije o mobilnosti i interventnoj spremnosti opštinskih službi za zaštitu i spašavanje i opštinskih vatrogasnih jedinica;
- Informacije o aktivnostima na spašavanju ugroženih lica;
- Informacije o rizicima vanrednih situacija;
- Informacije o izvršenim letačkim zadacima: broj letova, broj sati letenja, relacije leta, korisnici letačkih usluga i sl;
- Informacije o tehničkom održavanju helikoptera: redovni radovi prema tehničkom sistemu održavanja i vanredni radovi prema zahtjevima proizvođača;
- Informacija o stručnom usavršavanju letačkog i tehničkog osoblja.

4. Programi i projekti

- Program borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala;
- Projekat reforme obrazovanja crnogorske Policije;
- Strategija za smanjenje i kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja (SALW);
- Strategija integrisanog upravljanja granicom;

5. Pojedinačni akt

- Prvostepena rješenja po zahtjevima za prijavu prebivališta;
- Prvostepena rješenja po zahtjevima za izdavanje ličnih karata;
- Prvostepena rješenja po zahtjevima za izdavanje putnih isprava;
- Prvostepena rješenja po zahtjevima za promjenu ličnog imena;
- Prvostepena rješenja za izdavanje vozačke dozvole;
- Prvostepena rješenja za izdavanje odobrenja za nabavku oružja;
- Prvostepena rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo;
- Prvostepena rješenja o otpustu iz crnogorskog državljanstva;
- Prvostepena rješenja po zahtjevu za registraciju vozila;
- Prvostepena rješenja za određivanje i ispravku jedinstvenog matičnog broja;
- Prvostepena rješenja o odbijanju zahtjeva za prijavu prebivališta;
- Prvostepena rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje ličnih karata;
- Prvostepena rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje putnih isprava;
- Prvostepena rješenja o odbijanju zahtjeva za promjenu ličnog imena;
- Prvostepena rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole;
- Prvostepena rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja;
- Prvostepena rješenja o odbijanju zahtjeva o prijemu u crnogorsko državljanstvo;
- Prvostepena rješenja o odbijanju zahtjeva za otpust iz crnogorskog državljanstva;
- Prvostepena rješenja o odbijanju zahtjeva za registraciju vozila;
- Prvostepena rješenja o odbijanju zahtjeva za određivanje i ispravku jedinstvenog matičnog broja;
- Prvostepena rješenja o oduzimanju oružja i municije;
- Prvostepena rješenja o oduzimanju putne isprave i poništavanju vize;
- Prvostepena rješenja o poništavanju pogrešno određenog matičnog broja;
- Prvostepena rješenja o poništavanju registracije motornih vozila;

Napomena: Zahtjevom za pristup informaciji sadržanim u tačkama 1 do 24 može se tražiti samo dostavljanje informacija samo o ažurnosti i stanju predmeta.

6. Finansije

- Budžet Ministarstva
- dokumenta o javnim nabavkama Ministarstva
- dokumenta o donacijama
- dokumentacija o osnovnim sredstvima i opremi Ministarstva
- finansijske evidencije i pojedinačna finansijska dokumenta


7. Podaci o zaposlenom

- radne knjižice
- uvjerenja o državljanstvu
- uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti
- uvjerenja o stručnoj spremi i stručnoj osposobljenosti
- rješenja o zasnivanju radnog odnosa
- rješenja o zaradama
- rješenja o naknadama zarade i drugim primanjima
- rješenja o godišnjem odmoru
- rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka

Postupak se pokreće pisanim zahtjevom za pristup informaciji.

Na zahtjev se ne plaća administrativna taksa

Zahtjev treba da sadrži:

osnovne podatke o traženoj informaciji
način na koji se želi ostvariti pristup informaciji
podatke o podnosicocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika

Zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi.

Obrazac zahtjeva može se dobiti u Ministarstvu (kancelarija br. 22), a isti se nalazi i na web sajtu Ministarstva.


2. Način podnošenja zahtjeva:

- neposredno na arhivi, (kancelarija br. 22)
- putem pošte, na adresu Ministarstva, 81000 Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22
- na e-mail:_______________________
- na fax br. 081/224-547

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pristup informaciji može se ostvariti:

- neposrednim uvidom u informaciju ili javnu evidenciju u prostoriji Ministarstva (kancelarija br. 5)
- prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostoriji Ministarstva (kancelarija br. 5).

4. Rok za odlučivanje po zahtjevu

Po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati.

Ako je obim traženih dokumenata veliki ili ako njihovo pronalaženje zahtijeva pretraživanje velikog broja dokumenata, tako da bi pristup dokumentu u propisanom roku omeo redovno poslovanje, rok za donošenje i dostavljanje rješenja će se produžiti najviše za 15 dana.

Ako je zahtjev za pristup dokumetnu nepotpun i nerazumljiv, pa se zbog toga po njemu ne može postupiti, od podnosioca će se zahtijevati da, u roku od 8 dana od dana dostavljanja poziva, otkloni nedostatke u zahtjevu i dati uputstvo kako nedostatke da otkloni.

Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, zahtjev će se odbaciti. Na ovu posljedicu upozoriće se podnosilac zahtjeva u pozivu za otklanjanje nedostataka. U tom slučaju rok za rješavanje počinje teći od dana prijema ispravljenog zahtjeva.

5. Akt kojim se odlučuje o zahtjevu i pravna zaštita

O zahtjevu za pristup informacijama se odlučuje rješenjem.

Rješenje kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama sadrži obrazloženje uz navođenje razloga zbog kojih se ograničava pristup informacijama.

Rješenjem kojim se dozvoljava pristup dokumentu ili njegovom dijelu, određuje se način i rok pristupa dokumentu i troškovi postupka.

Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Crne Gore.

Pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.

6. Troškovi postupka

Toškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji.

Troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevođenja i dostavljanja tražene inforamcije.

Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja.

Invalidna lica ne plaćaju troškove postupka.

Troškovi postupka plaćaju se u korist budžeta Republike Crne Gore na račun br. 825-79-81.

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama, Ljubinka Vukčević, samostalni savjetnik (kancelarija br. 5, tel/fax 224-547),

Lice nadležno za donošenje rješenja, Dragan Pejanović, sekretar Ministarstva (kancelarija br. 56, tel. 081 241-954).


V OBJAVLJIVANJE VODIČA

Ovaj vodič je objavljen na oglasnoj tabli Ministarstva i na web sajtu Ministarstva (www. mup. vlada. cg. yu).

Broj:____________________
U Podgorici,__________2006. godineM I N I S T A R,

Jusuf Kalamperović
Uputstvo
za popunu obrasca zahtjeva za pristup informaciji*1 Upisati osnovne podatke o dokumentu ili javnoj evidenciji kojem-oj se pristup traži (naziv, broj i datum pod kojim je evidentiran, naziv autora donosioca, karakteristični sadržaj, vrijeme sačinjavanja i sl.).

*2 Zaokruživanjem broja odrediti da li se traži pristup čitavom dokumentu ili dijelu dokumenta. Ukoliko se pristup traži dijelu dokumenta precizirati ili opisati dio kojem se pristup traži.

*3 Zaokružiti broj i tačku ispred načina na koji se želi ostvariti pristup dokumentu.

*4 Zaokružiti slovo i tačku ispred načina na koji se traži dostava prevoda, kopije ili prepisa dokumenta.

Pod slovom d) lica sa invaliditetom shodno svojim potrebama upisuju način i oblik u kojem traže da im se dokument dostavi.

*5 Pod "napomenom" nije obavezan upis podataka. Međutim, u ovom dijelu zahtjeva može se dodatno opisati traženi dokument ili njegov dio, ukazati na potrebu hitnog postupanja po zahtjevu (čl. 16 st. 2) ili na ostvarivanje pristupa dokumentu u slučajevima predviđenim čl. 10 Zakona.

*6 Upisati tačne podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište, odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.

Republika Crna Gora
Vlada Republike Crne Gore
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Broj:________________
Podgorica,_______________2006.godine


Shodno članu 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list RCG", br. 68/05), Ministarstvo unutrašnjih poslova, d o n o s i


V O D I Č
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVAI OSNOVNI PODACI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA


Sjedište i adresa Ministarstva unutrašnjih poslova je u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22 tel/fax 224-547, e-mail: _____________, web sajt: www.mup. vlada.cg.yu.


II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1. Javne evidencije
- djelovodnik
- evidencija zaposlenih u Ministarstvu
- evidencija registarskog i arhivskog materijala
-
-
-
-

2. Normativna akta

-
-
-
-


U p u t s t v o
za popunu obrasca zahtjeva za pristup informaciji1. Upisati osnovne podatke o dokumentu ili javnoj evidenciji kojem-oj se pristup traži (naziv, broj i datum pod kojim je evidentiran, naziv autora donosioca, karatkeristični sadržaj, vrijeme sačinjavanja i sl.).

2. Zaokruživanjem broja odrediti da li se traži pristup čitavom dokumentu ili dijelu dokumenta. Ukoliko se pristup traži dijelu dokumenta precizirati ili opisati dio kojem se pristup traži.

3.Zaokružiti broj i tačku ispred načina na koji se želi ostvariti pristup dokumentu.

4. Zaokružiti slovo i tačku ispred načina na koji se traži dostava prevoda, kopije ili prepisa dokumenta.

Pod slovom d) lica sa invaliditetom shodno svojim potrebama upisuju način i oblik u kojem traže da im se dokument dostavi.

5. Pod "napomenom" nije obavezan upis podataka. Međutim, u ovom dijelu zahtjeva može se dodatno opisati traženi dokument ili njegov dio, ukazati na potrebu hitnog postupanja po zahtjevu (čl. 16 st. 2) ili na ostvarivanje pristupa dokumetnu u slučajevima predviđenim čl. 10 Zakona.

6. Upisati tačne podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište, odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika, prepisivanjem, fotokopiranjem ili prevođenjem informacije od strane Ministarstva i dostavljanjem prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva, nepsoredno, putem pošte ili elektronskim putem.

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

1. Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama Ljubinka Vukčević, samostalni savjetnik (kancelarija br. 5, tel/fax 224-547),
2. Lice nadležno za donošenje rješenja, Dragan Pejanović, sekretar (kancelarija br. 56, tel. 081 241-954).


V OBJAVLJIVANJE VODIČA


Ovaj vodić je objavljen na oglasnoj tabli Ministarstva i na web sajtu Ministarstva (www. MUP. VLADA. CG. YU).

Podgorica,____________2006.godine


M I N I S T A R,

Jusuf Kalamperović