Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama

Datum objave: 22.01.2018 12:04 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje

                                                                                                    JAVNI POZIV

             nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama


Nevladine organizacije u Operativnom timu imaju tri predstavnika/ce.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana/cu Operativnog tima imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast zaštite žrtava nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/cu Operativnog tima ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radnog tijela;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radnog tijela;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.


Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za člana/cu Operativnog tima, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radnog tijela

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat/kinju za člana/cu Operativnog tima može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radnog tijela;

- nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata predaju:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radnog tijela;

- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radnog tijela;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radnog tijela.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovdje.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 07 do 15 časova ili na adresu:


                                                               Ministarstvo unutrašnjih poslova

                                                             Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22

                                                                      81 000 Podgorica


sa napomenom: “Predlaganje kandidata za člana Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama”.

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mup.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ce Operativnog tima, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Ministar unutrašnjih poslova će u roku od pet dana od objave liste kandidata koji su predloženi za člana Operativnog tima, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlog kandidata/kinja za člana/cu Operativnog tima biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/cu Operativnog tima, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu:snezana.vujovic@mup.gov.me,viša policijska inspektorka za suzbijanje maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici.