Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u Radnoj grupi za izradu zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Datum objave: 17.01.2018 12:41 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), upućuje
                           

                              Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u Radnoj grupi za izradu zakona

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju dva predstavnika.
Pravo predlaganja kandidata za člana Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja oblast zaštite ljudskih prava i sloboda.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe ako:
   - je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 9 ove uredbe;
   - u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radnog tijela;
   - je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radnog tijela;
   - je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
   - više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana radnog tijela može biti lice koje:
   - je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
   - posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radnog tijela;
   - nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:
   - kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
   - kopiju akta o osnivanju i kopiju statuta;
   - pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radnog tijela;
   - kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
   - izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija u obavezi je da dostavi i:
   - fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radnog tijela;
   - biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radnog tijela;
   - izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
   - izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radnog tijela.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Prijedlozi kandidata sa potrebnim prilozima, dostavljaju se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 7 do 15 časova na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Svetog Petra Cetinjskog broj 22, sa napomenom: Predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mup.gov.me objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga predložile. Ministar unutrašnjih poslova će u roku od pet dana od objave liste kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija. Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: zora.cizmovic@mup.gov.me