Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrtu uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona

Datum objave: 29.07.2016 14:53 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


I Z V J E Š T A J
o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrtu uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakonaProgramom rada Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu, utvrđena je obaveza pripreme Nacrta uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrta uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (rok III kvartal).


I Konsultovanje zainteresovane javnosti prije početka pripreme Nacrta uredbi

Na osnovu čl. 6 i 7 stav 1 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, br. 12/12), a prije početka izrade dokumenata, Ministarstvo unutrašnjih poslova, uputilo je 15.2.2016.godine javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici i opštinama, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme Nacrta uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrta uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona. Konsultovanje je omogućeno kroz dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u vezi sa pitanjima koja treba da budu obuhvaćena dokumentima.

Period konsultovanja trajao je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

U ovoj fazi javne rasprave predloge je dostavio “Centar za demokratsku tranziciju”.


II Rasprava o tekstovima Nacrta uredb
i

Na osnovu čl. 6 i 11 stav 1 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo je postupak javne rasprave o Nacrtu uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrtu uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona. Javna rasprava je trajala od 17.5.2016. – 27.6.2016. godine.

U okviru javne rasprave održana su dva okrugla stola: u Bijelom Polju 3.6.2016. godine i u Podgorici 8.6.2016. godine. Na okruglim stolovima prirustvovalo je oko 80 učesnika, predstavnika nevladinog sektora i druge zainteresovane javnosti. Na skupu su iznijeti komentari na Nacrte dokumenata kao i predlozi za unaprjeđenje njihove sadržine.

Pisane komentare na Nacrt dokumenta, u toku javne rasprave, dostavili su sljedeći subjekti:
- Igor Vidačak, lider EU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“,
- Unija poslodavaca Crne Gore,
- Udruženje za crnogorsku ekonomiju i politiku "MEP",
- Otvorena platforma (NVO incijativa),
- Stevo Muk, član Savjeta za razvoj NVO,
- Mirela Korać, članica Savjeta za razvoj NVO,
- Snežana Kaluđerović, članica Savjeta za razvoj NVO,
- Sanela Sijarić, članica Savjeta za razvoj NVO.

III Rezime dospjelih komentara i predloga učesnika javne rasprave relevantnih za sadržinu dokumenta, sa odgovorom obrađivača propisa:

Obrađivač propisa grupisao je dospjele predloge i komentare prema temama koje su u njima označene. Ovo iz razloga što je evidentno da značajan dio aktera javne rasprave ima identičan ili sličan stav o pojedinim pitanjima.

1. Predlozi koji se odnose na obije uredbe:

- Objediniti uredbe u jedan propis, kako bi bio jasniji i lakše primjenjiv.


Odgovor obrađivača propisa: Predlog je, u osnovi, prihvatljiv za obrađivača. Ipak, prethodno je nužno obaviti konsultacije sa Sekretarijatom za zakonodavstvo kako bi se razmotrila pravno-tehnička utemeljenost ovakvog rješenja.

- Osigurati primjenu uredbi u pogledu adekvatne participacije osoba sa invaliditetom u procesu kreiranja javnih politika.

Odgovor obrađivača propisa: Sistemska zabrana i zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom propisana je Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Odredbom člana 5 tog Zakona propisano je da državni organi, organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna i fizička lica, u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja, dužni su da donose, odnosno uvode i sprovode propise i posebne mjere, koji su usmjereni na stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite lica sa invaliditetom, koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju u odnosu na druga lica. Shodno ovoj zakonskoj odredbi, organi državne uprave dužni su da sprovode posebne mjere u cilju adekvatne primjene uredbi na lica sa invaliditetom.

- Propisati upotrebu rodno senzitivnog jezika u uredbama.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvatljiv za obrađivača.


2. Nacrt Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija:

- Dio učesnika javne rasprave dao je predlog da se primjena Uredbe proširi i na druge subjekte javnog sektora (organizacije sa javnim ovlašćenjima, javna preduzeća i sl.).

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv. Predmet uređenja Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija usklađen je sa zakonskim osnovom za njeno donošenje (član 80 stav 2 Zakona o državnoj upravi). Iz tog razloga, Uredbom je moguće obuhvatiti samo organe državne uprave.

- Većina učesnika javne rasprave istakla je potrebu da se iz Nacrta uredbe briše uslov da NVO koja predlaže kandidata za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave mora imati godišnji budžet u iznosu od najmanje 3.000,00 eura.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog se prihvata.

- Preispitati opravdanost propisivanja dodatnog uslova po kojem NVO koja predlaže kandidata za člana radnog tijela organa državne uprave mora biti upisana u Registar NVO jednu godinu prije objavljivanja javnog poziva.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog se prihvata i iz Nacrta uredbe se briše dodatni uslov.

- Dio aktera javne rasprave ukazao je na potrebu da se dodatno pojasni uslov za kandidate NVO koji se odnosi na relevantno radno iskustvo

Odgovor obrađivača propisa: Obrađivač propisa je stava da je, na način predložen u Nacrtu uredbe, obezbijeđeno da kandidat NVO za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave mora imati relevantno iskustvo u vezi sa zadatkom tog radnog tijela. Izrađen stručni rad ili drugi dokument u vezi sa zadatkom radnog tijela dovoljan je dokaz da kandidat posjeduje neophodno iskustvo koje će mu omogućiti kvalitetnu participaciju u radnom tijelu.

- Predloženo je da se u javnim pozivima za predlaganje kandidata NVO za članstvo u radnim tijelima obrazloži što je zadatak tog radnog tijela.


Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvaćen. Kao dio javnog poziva predviđeni su i „podaci o zadatku radnog tijela”.

- Istaknut je predlog da se u Nacrtu uredbe dodatno pojasni uslov koji se odnosi na relevantno iskustvo NVO koja predlaže kandidata za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave, na način da se predvidi i realiazacija projekta.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvaćen.

- U uredbi predvidjeti naknadu troškova članovima radnih grupa koji participiraju ispred NVO.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv imajući u vidu da predmet ove uredbe nije pitanje naknade troškova članovima radnih tijela koje obrazuju organi državne uprave.

- Predlog većeg broja učesnika javne rasprave odnosio se na brisanje rješenja iz Nacrta uredbe po kome, u slučaju istog broja podrški za dva ili više kandidata NVO, starješina na osnovu diskrecionog ovlašćenja bira člana radno tijela (predložene alternative u ovim situacijama: da starješina izvrši izbor svih kandidata koji su predloženi od najvećeg broja NVO-a; da se primijeni princip „prvi u vremenu – prvi u pravu“, zavisno od vremena podnošenja dokumentacije po objavljanom javnom pozivu; da se ponovi javni poziv u ovim situacijama).


Odgovor obrađivača propisa: Prihvata se predlog. Dosadašnja primjena Uredbe pokazala je da se radi o jako malom broju slučajeva kada dva ili više kandidata imaju jednak broj predloga NVO. Iz tog razloga, obrađivač je mišljenja da je u tim situacijama prihvatljiv predlog po kome bi starješina bio dužan da izabere sve kandidate za koje je dostavljeno najviše predloga NVO-a).

- Iznijet je predlog da se briše ograničenje iz Uredbe po kome kandidat NVO-a za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave ne može biti državni službenik, odnosno namještenik.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv. Imajući u vidu pravni status državnih službenika i namještenika, koji je uređen Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kao i činjenicu da je poslodavac tih lica Država, ne bi bilo opravdano u isto vrijeme dati im mogućnost da kao predstavnici NVO-a participiraju u radnim tijelima organa državne uprave.

- Iz Nacrta uredbe brisati uslov po kome kandidat NVO za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave mora imati prebivalište u Crnoj Gori.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv. Prema važećem rješenju iz Uredbe, kandidat NVO za članstvo u radnom tijelu organa državne uprave mora biti crnogorski državljanin. Predlogom iz Nacrta uredbe to rješenje je promijenjeno u cilju davanja mogućnosti većem broju kandidata da participiraju ispred NVO-a u radnim tijelima organa državne uprave. Ipak, obrađivač je stava da je posjedovanje prebivališta u Crnoj Gori minimalan zahtjev kojim se dokazuje veza kandidata sa državom Crnom Gorom, koja mu daje legitemitet da uzme učešće u radu radnih tijela organa državne uprave.

- Određeni broj učesnika javne rasprave predložio je da se Uredbom pooštri sistem odgovornosti službenika koji primjenjuju ovaj propis, kako bi se osigurala njegova dosljedna primjena.


Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv. Pitanje odgovornosti službenika za zakonitost i ažurnost njihovog rada sistemski je uređena Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, te se ne može uređivati ovim podzakonskim aktom.

- Propisati dužnost organa državne uprave da, prilikom sačinjavanja akta o kome su sprovedene konsultacije sa NVO, posebno razmotri predloge dobijene u toku konsultovanja.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvatljiv.


3. Nacrt uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona

- Većina učesnika javne rasprave predložila je da se izuzeci od obaveze sprovođenja javne rasprave, propisani važećom Uredbom, trebaju brisati (naročito kada su u pitanju godišnji budžet, oblast odbrane i bezbjednosti i hitne i vanredne okolnosti).

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvatljiv. Obrađivač je stava da je i u pomenutim situacijama nužno obezbijediti minimum participacije zainteresovane javnosti u procesu pripreme zakona, kroz davanje mogućnosti da javna rasprava, u tim slučajevima, može trajati kraće od propisanog minimuma (40 dana) - ali ne kraće od 7 dana. Time se uvažavaju specifičnosti pripreme zakona u datim situacijama, ali i obezbjeđuje dosljedna primjena insituta javne rasprave na sve zakonske tekstove.

- Dat je predlog da se polje primjene Uredbe proširi i na strateška i planska dokumenta.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je djelimično prihvatljiv. Predmet uredbe je određen osnovom datim u članu 97 stav 3 Zakona o državnoj upravi, koji obaveznost sprovođenja javne rasprave predviđa samo u slučaju pripreme zakonskih akata. Ipak, pravila iz Uredbe je nužno primjenjivati i u situacijama kada se organi državne uprave opredjeljuju za sprovođenje javnih rasprava prilikom sačinjavanja strateških i planskih dokumenata, pa će u tom smislu biti dopunjen Nacrt uredbe.

- Predloženo je da se u Uredbi propiše obaveza ministarstva da, uz javni poziv za savjetovanje sa zainteresovanom javnošću, objavljuje i sva dokumenta relevantna za izradu određene javne politike.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvatljiv.

- Dat je predlog da se u Uredbi propiše obaveza ministarstva da, uz javni poziv za raspravu o nacrtu zakona, objavljuje i izvjestaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa (RIA) čije sačinjavanje je prethodilo izradi određenog zakonskog akta.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog je prihvatljiv.

- Dat je predlog da Izvještaj o sprovedenoj raspravi treba da sadrži integralno prenesene prispjele predloge i sugestije, sa pojedinačnim odgovorom obrađivača na svaki od njih.

Odgovor obrađivača propisa: Predlog nije prihvatljiv. Obrađivač smatra da je, sa aspekta racionalnosti i jasnoće, neophodno grupisati prispjele predloge i sugestije, prema temama na koje se odnose, sa odgovorom na ono što je predloženo ili sugerisano. Integralno prenošenje svih dospjelih predloga i sugestija aktera javne rasprave činilo bi izvještaje sa javne rasprave nepotrebno obimnim, posebno imajući u vidu da vrlo često više aktera daju iste/slične predloge ili sugestije u vezi sa istim/sličnim temama.


Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Direktorat za državnu upravu i lokalnu samoupravu,
Podgorica, 29.7.2016. godine