Manja slova Veća slova RSSNadležnost i organizacija

 

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na: zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava; zaštitu imovine; sprečavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja; pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih djela i prekršaja i njihovo dovođenje pred nadležne organe; održavanje javnog reda i mira; obezbjeđivanje javnih skupova i drugih okupljanja građana; obezbjeđivanje određenih ličnosti i objekata; nadzor i kontrolu bezbjednosti saobraćaja na putevima; nadzor i obezbjeđenje državne granice i vršenje granične kontrole; kontrolu ulaska, kretanja, boravka i izlaska stranaca; prikupljanje, analiziranje i dostavljanje nadležnim organima podataka, informacija i dokumentacije potrebne za otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma; utvrđivanje standarda i metodologija za uspostavljanje i razvijanje politike, procedura i prakse prepoznavanja sumnjivih transakcija; razvijanje posebnih programa za sprječavanje pranja novca i provjeru transakcija finansiranja terorizma, sa procedurama, programima kontrole, provjeru transakcija i lica za koje postoji osnov sumnje da je u pitanju pranje novca ili finansiranje terorizma; privremeno obustavljanje transakcija; iniciranje izmjena i dopuna propisa koji se odnose, ili su u vezi sa sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma; uspostavljanje međunarodne saradnje sa ovlašćenim organima drugih država i međunarodnim organizacijama; učestvovanje u pripremi i objedinjavanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; učestvovanje u obuci zaposlenih i ovlašćenih lica u nadležnim organima, utvrđivanje smjernica za izradu analize rizika; objavljivanje statističkih podataka iz oblasti sprječavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma; kriminalistička vještačenja i istraživanja, kriminalističke i druge evidencije; međunarodnu policijsku saradnju; izradu analiza, elaborata, studija i praćenje određenih bezbjednosnih pitanja; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost. 

Poslovi iz djelokruga Uprave policije obavljaju se u sljedećim organizacionim jedinicama:

SEKTOR POLICIJE OPŠTE NADLEŽNOSTI
   Odsjek za javni red i mir
   Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja
   Odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici
   Odsjek za zaštitu lica, imovine i detektivsku djelatnost
   Odsjek za sprovođenje postupka prinudne naplate
   Operativno komunikacioni centar

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
   Odsjek za suzbijanje opšteg kriminaliteta
   Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta
   Odsjek za sprečavanje i suzbijanje zloupotreba droga
   Odsjek za suzbijanje krivičnih djela krijumčarenja i trgovine ljudima i ilegalnih migracija
   Odsjek za specijalne istražne metode
   Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove
   Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL-EUROPOL-SIRENE

SEKTOR ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE
   Specijalno policijsko odjeljenje
   Odsjek za suzbijanje teških krivičnih djela
   Odsjek za borbu protiv krijumčarenja droga
   Odsjek za zaštitu svjedoka
   Odsjek za posebnu operativnu podršku

SEKTOR GRANIČNE POLICIJE
   Odsjek za nadzor državne granice
   Odsjek za granične provjere
   Odsjek za strance i suzbijanje nezakonitih migracija
   Odsjek za operativni rad i analizu rizika
   Mobilna jedinica
   Nacionalni komunikacioni centar – NCC Podgorica
   Regionalni centar granične policije ˝Sjever˝ - Sjedište Bijelo Polje
   Regionalni centar granične policije ˝Centar˝ - Sjedište Podgorica
   Regionalni centar granične policije ˝Jug˝ - Sjedište Budva

SEKTOR ZA OBEZBJEĐENJE LIČNOSTI I OBJEKATA
   Odsjek za obezbjeđenje ličnosti
   Odsjek za obezbjeđenje stranih štićenih ličnosti
   Odsjek za obezbjeđenje objekata i DKP-a

SEKTOR SPECIJALNE POLICIJE
   Protivteroristička jedinica (PTJ)
   Posebna jedinica policije (PJP)
   Jedinica za podršku i logistiku

SEKTOR ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
   Odsjek za analitiku i sumnjive transakcije
   Odsjek za međunarodnu razmjenu obavještajnih podataka i informacija

ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SARADNJU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

ODJELJENJE ZA ANALITIKU I UNAPREĐENJE RADA POLICIJE

FORENZIČKI CENTAR

ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

ODJELJENJE ZA TELEKOMUNIKACIONE I ELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE

CENTAR ZA INFORMACIONU BEZBJEDNOST I OBRADU PODATAKA

SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE, KADROVSKE I PRAVNE POSLOVE

SLUŽBA ZA FINANSIJSKE, OPŠTE I POMOĆNE POSLOVE

CENTAR BEZBJEDNOSTI PODGORICA
   Odjeljenje za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Odjeljenje bezbjednosti policije
   Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad
   Odjeljenje bezbjednosti Kolašin
   Odjeljenje bezbjednosti Cetinje

CENTAR BEZBJEDNOSTI NIKŠIĆ
   Jedinica za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije
   Stanica policije Šavnik
   Stanica policije Plužine

CENTAR BEZBJEDNOSTI BAR
   Jedinica za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj

CENTAR BEZBJEDNOSTI BUDVA
   Jedinica za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije

CENTAR BEZBJEDNOSTI HERCEG NOVI
   Jedinica za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Kotor
   Odjeljenje bezbjednosti Tivat

CENTAR BEZBJEDNOSTI PLJEVLJA
   Jedinica za analitiku, kriminalističko-obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Žabljak

CENTAR BEZBJEDNOSTI BIJELO POLJE
   Jedinica za analitiku, kriminalističko–obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac

CENTAR BEZBJEDNOSTI BERANE
   Jedinica za analitiku, kriminalističko – obavještajne poslove i evidencije
   Stanica policije
   Stanica policije Petnjica
   Stanica kriminalističke policije
   Odjeljenje bezbjednosti Plav
   Odjeljenje bezbjednosti Rožaje
   Stanica policije Andrijevica