Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Upravna inspekcija

18.11.2016.

Zapisnik o kontrolnom inspekcijskom pregledu - Min.saobraćaja i pomorstva

Kontrolni inspekcijski pregled su izvršile upravne inspektorke Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom o upravnoj inspekciji (‘’Sl.list CG’’, br. 42/16), Zakonom o inspekcijskom nadzoru (''Sl.list RCG'', br.39/03 i ''Sl.list CG'', br.76/09, br.57/11, br.18/14, 11/15), a u okviru nadležnosti utvrđene odredbom člana 5 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (''Sl.list CG'', br.05/2012, 25/12, 44/12, 61/2012, 20/2013, 17/2014 i 6/15.) u vezi člana člana 154 i 155 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (''Sl.list CG'', br.39/11, 50/11, 66/12, 34/14, 53/14, 16/16). Nadzirani subjekt: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

18.11.2016.

Zapisnik o kontrolnom inspekcijskom nadzoru - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Kontrolni inspekcijski pregled su izvršile upravne inspektorke Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom o upravnoj inspekciji (‘’Sl.list CG’’, br. 42/16), Zakonom o inspekcijskom nadzoru (''Sl.list RCG'', br.39/03 i ''Sl.list CG'', br.76/09, br.57/11, br.18/14, 11/15), a u okviru nadležnosti utvrđene odredbom člana 5 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (''Sl.list CG'', br.05/2012, 25/12, 44/12, 61/2012, 20/2013, 17/2014 i 6/15.) u vezi člana člana 154 i 155 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (''Sl.list CG'', br.39/11, 50/11, 66/12, 34/14, 53/14, 16/16). Nadzirani subjekt: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

18.11.2016.

Zapisnik o novčanoj kazni - Glavni grad Podgorica

Na osnovu člana 38 Zakona o inspekcijskom nadzoru (''Sl.list RCG'', br.39/03 i ''Sl.list CG'', br.76/09, br.57/11, br.18/14, 11/15), u vezi člana 59 istog Zakona, u postupku inspekcijskog nadzora nad Glavnim gradom Podgorica, upravni inspektor donosi zaključak o novčanoj kazni gradonačelniku Glavnog grada-Podgorice, kao odgovornom službenom licu u pravnom licu, u iznosu od 100 eura, zbog neizvršenja mjere naređene Rješenjem upravne inspektorke br.05/2-069/16-68148/3 od 30.05.2016.godine, koju kaznu je dužan da uplati na žiro račun Državnog trezora Crne Gore br.907-83001-19 PIB 02010658, u roku od sedam dana od dana prijema ovog Zaključka.

18.11.2016.

Zapisnik o kontrolnom inspekcijskom pregledu - Glavni grad Podgorica

Kontrolni inspekcijski pregled je izvršila upravna inspektorka Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom o upravnoj inspekciji (‘’Sl.list CG’’, br.42/16), Zakonom o inspekcijskom nadzoru (''Sl.list RCG'', br.39/03 i ''Sl.list CG'', br.76/09, br.57/11, br.18/14, 11/15), u okviru nadležnosti utvrđene odredbom člana 154 i 155 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (''Sl.list CG'', br.39/11, 50/11, 66/12, 34/14), člana 5 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (''Sl.list CG'', br.05/2012, 25/12, 44/12, 61/2012, 20/2013, 17/2014, 6/2015, 054/16,), u vezi sa članom 90 Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl.list RCG'', br.42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i ''Sl.list CG'', br.88/09, 03/10, 38/12, 10/14, 57/14, 03/16). Nadzirani subjekat: Glavni grad-Podgorica.

18.11.2016.

Zaključak o novčanoj kazni - Ministartsvo saobraćaja i pomorstva

Na osnovu člana 38 Zakona o inspekcijskom nadzoru (''Sl.list RCG'', br.39/03 i ''Sl.list CG'', br.76/09, br.57/11, br.18/14, 11/15), u vezi člana 59 istog Zakona, u postupku inspekcijskog nadzora nad Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, upravna inspektorka donsi zaključak o novčanoj kazni ministru Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao odgovornom licu u nadziranom subjektu u iznosu od 50 eura, zbog neizvršenja mjere naređene Rješenjem br.05/2-069/16-49152/3 od 05.09.2016.godine.godine, koju kaznu je dužan da uplati na žiro račun Državnog trezora Crne Gore br.907-83001-19 PIB 02010658, u roku od sedam dana od dana prijema ovog Zaključka.

18.11.2016.

Zaključak o novčanoj kazni - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Na osnovu člana 38 Zakona o inspekcijskom nadzoru (''Sl.list RCG'', br.39/03 i ''Sl.list CG'', br.76/09, br.57/11, br.18/14, 11/15), u vezi člana 59 istog Zakona, u postupku inspekcijskog nadzora nad Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, upravna inspektorka donosi zaključak o novčanoj kazni ministru Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao odgovornom licu u nadziranom subjektu u iznosu od 50 eura, zbog neizvršenja mjere naređene Rješenjem br.05/2-069/16-49152/2 od 05.09.2016.godine.godine, koju kaznu je dužan da uplati na žiro račun Državnog trezora Crne Gore br.907-83001-19 PIB 02010658, u roku od sedam dana od dana prijema ovog Zaključka.

03.11.2016.

Dodatak zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu - Sekretarijat za opštu upravu, Rožaje

Dodatak Zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu br.05/2-069/16-66018/3 od 10.10.2016.godine, je sačinila upravna inspektorka Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa čl.65 i čl.66 st.5 Zakona o opštem upravnom postupku (‘’Sl.list RCG’’, br.60/03 i ‘’Sl.list CG’’, br.32/11). Ovim Dodatkom Zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu razmatraju se primjedbe Šefa Službe za rad, radne odnose i kadrovska pitanja date aktom br.1459/1 od 18.10.2016.godine, koji akt je evidentiran u Ministarstvu unutrašnjih poslova pod brojem 05/2-069/16-70857/1 od 25.10.2016.godine. Takođe, vrši se dopuna činjeničnog stanja u odnosu na dokumentaciju koja je nedostajala u postupku inspekcijskog nadzora, a koja je naknadno dostavljena aktom Šefa Službe za rad, radne odnose i kadrovska pitanja br.1441 od 18.10.2016.godine, koji akt je evidentiran u Ministarstvu unutrašnjih poslova pod brojem 05/2-118/16-70734 od 25.10.2016.godine.

03.11.2016.

Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru - Glavni grad-Podgorica, Služba za zajedničke poslove

Inspekcijski pregled je izvršila upravna inspektorka Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom o upravnoj inspekciji (‘’Sl.list CG’’, br. 43/16), Zakonom o inspekcijskom nadzoru (''Sl.list RCG'', br.39/03 i ''Sl.list CG'', br.76/09, br.57/11, br.18/14, 11/15), u okviru nadležnosti utvrđene odredbom člana 154 i 155 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (''Sl.list CG'', br.39/11, 50/11, 66/12, 34/14 ,16/16), člana 5 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (''Sl.list CG'', br.05/2012, 25/12, 44/12, 61/2012, 20/2013, 17/2014 i 6/2015, 80/15, 054/16), u vezi sa članom 90 Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl.list RCG'', br.42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i ''Sl.list CG'', br.88/09, 03/10, 38/12, 10/14, 57/14, 03/16). Nadzirani subjekt: Glavni grad-Podgorica, Služba za zajedničke poslove.

03.11.2016.

Rješenje za otklanjanje nepravilnosti-Sekretarijat za opštu upravu, opština Rožaje

Upravna inspektorka Ministarstva unutrašnjih poslova na osnovu člana 39 stav 1 Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl.list RCG’’, br.39/03 i’’Sl.list CG’’, br.76/09,57/11,1 8/14, 11/15), člana 7 Zakona o upravnoj inspekciji (''Sl.list CG'', br.42/16), člana 154 i 155 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (''Sl.list CG'', br.39/11, 50/11, 66/12, 34/14, 016/16), člana 5 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (''Sl.list CG'', br.05/2012, 25/12, 44/12, 61/2012, 20/2013, 17/2014, 6/2015, 054/16,), u vezi sa članom 90 Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl.list RCG'', br.42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i ''Sl.list CG'', br.88/09, 03/10, 38/12, 10/14, 57/14, 03/16), u postupku inspekcijskog nadzora nad Opštinom Rožaje-Sekretarijat za opštu upravu, donosi rješenje kojim se naređuje SE E. N., predsjedniku Opštine Rožaje, da otkloni nepravilnost koja je utvrđena u postupku inspekcijskog nadzora. Rok za otklanjanje nepravilnosti iz tačke 1 dispozitiva Rješenja je 30 (trideset) dana od dana prijema rješenja.

03.11.2016.

Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru - Komisija za žalbe, opština Plav

Inspekcijski pregled je izvršila upravna inspektorka Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom o upravnoj inspekciji (‘’Sl.list CG’’, br. 42/16), Zakonom o inspekcijskom nadzoru (''Sl.list RCG'', br.39/03 i ''Sl.list CG'', br.76/09, br.57/11, br.18/14, 11/15), a u okviru nadležnosti utvrđene odredbom člana 5 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (''Sl.list CG'', br.05/2012, 25/12, 44/12, 61/2012, 20/2013, 17/2014 i 6/2015.) u vezi člana 290 i 291 Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl.list RCG'', br.60/03 i ''Sl.list CG'', br.32/11).Nadzirani subjekt: Opština Plav - Komisija za žalbe.