Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

Поступак и потребни докази за издавање личних докумената -ПАСОШ

Датум објаве: 16.07.2017 15:25 | Аутор: Издавање докумената

Испис Штампај страницу


Право на биометријски пасош има црногорски држављанин.

Пасош црногорском држављанину издаје Министарство унутрашњих послова.

Пасош се издаје са роком важења од 10 година, а лицу млађем од 4 године живота, пасош се издаје са роком важења од двије године.

За издавање пасоша, сходно Закону о путним исправама, потребно је приложити:


1. захтјев (образац се добија у подручним јединицама или филијалама за грађанска стања и личне исправе);
2. доказ о уплати накнаде за образац 15,00 еура и административне таксе 25,00 еура.
* административну таксу од 25,00 еура не уплаћују лица до навршене 21. године живота;
3. идентификациона исправа (лична карта, пасош, возачка дозвола или друга јавна исправа са фотографијом из које се може утврдити њихов идентитет);
*Напомена: информације о начину уплате доступне су на шалтерима подручних јединица, односно филијала).

Предавање захтјева и преузимање путне исправе
* Захтјев за издавање пасоша црногорски држављанин подноси лично, о чему му се издаје потврда.
* Путна исправа се преузима најкасније у року од 90 дана од дана издавања потврде.
* Путна исправа која се не преузме у року од 90 дана од дана издавања потврде поништава се по службеној дужности.

Напомена:
• Старом, болесном и лицу са хендикепом омогућава се подношење захтјева ван службених просторија, или на други начин којим му се олакшава подношење захтјева
• За лице млађе од 18 година живота или друго пословно неспособно лице, захтјев подноси један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно другог законског заступника одређеног у складу са законом.

Црногорски држављанин који има пребивалиште у Црној Гори, захтјев за издавање пасоша подноси подручној јединици или филијали за грађанска стања и личне исправе у мјесту свог пребивалишта.
Црногорски држављани који непрекидно, дуже од три мјесеца бораве у иностранству, захтјев подносе дипломатском или конзуларном представништву Црне Горе у држави боравка.

До стварања услова да дипломатско - конзуларна представништва Црне Горе у иностранству могу запримати захтјеве за издавање пасоша (за сада су, за ове намјене, у Франкфурту, Њујорку и Београду оспособљена дипломатско-конзуларна представништва), црногорски држављанин који је уписан у матичну књигу рођених у Црној Гори, који борави у иностранству, а нема пријављено пребивалиште у Црној Гори, захтјев за идавање пасоша подноси у мјесту у којем је уписан у регистар грађана.
Приликом подношења захтјева за издавање пасоша, од подносиоца захтјева узима се фотографија и отисак два прста, као и дигитализовани својеручни потпис. Отисак два прста не узима се од лица млађег од 12 година.

Напомена:
Грађанин који према националној припадности, вјероисповијести или обичајима носи капу или мараму као саставни дио ношње, односно одјеће може бити фотографисан са капом или марамом
Дио лица грађанина који омогућава идентификацију не смије бити покривен капом и марамом приликом узимања фотографије.


У случају губитка пасоша грађанин је обавезан да:

-пријави нестанак, без одлагања, најкасније у року од осам дана, органу који је издао пасош уколико је исти нестао у Црној Гори; или дипломатском или конзуларном представништву Црне Горе, у земљи у којој је пасош нестао;
-приложи доказ о уплати накнаде у висини од 5,00 еура ради објављивања у „Службеном листу ЦГ“ и административне таксе за рјешење о оглашавању исправе неважећом, у висини од 5,00 еура (информације о начину уплате доступне су на огласним таблама и шалтерима подручних јединица);
- поднесе захтјев (образац се добија у подручним јединицама или филијалама за грађанска стања и личне исправе)
- приложи идентификациону исправу (лична карта, возачка дозвола или друга јавна исправа са фотографијом из које се може утврдити њихов идентитет).

За лице млађе од 18 година живота или друго пословно неспособно лице, захтјев подноси један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно другог законског заступника одређеног у складу са законом.

Захтјев за издавање пасоша одбиће се ако је:

- против црногорског држављанина донијето рјешење о спровођењу истраге, или је подигнута оптужница – на захјтев суда, односно државног тужиоца;
- правоснажном одлуком осуђен на безусловну казну затвора, док казну не издржи; и
- одлуком међународне организације коју је признала, односно којој је приступила Црна Гора, црногорском држављанину ограничено кретање.

Образац пасоша штампа се на црногорском језику, латиничним писмом, као и на енглеском и француском језику, а попуњава се на црногорском језику, латиничним писмом.

За припаднике мањинског народа или друге мањинске националне заједнице, презиме и име у обрасцу пасоша, на захтјев подносиоца, уноси се на језику и писму мањине којој припада, у скаладу са Уставом, посебним законом или међународним уговором и стандардима.

На захтјев подносиоца, презиме и име уноси се и ћириличним писмом.