Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata - LIČNA KARTA

Datum objave: 16.07.2017 15:40 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Punoljetni državljanin Crne Gore koji ima prebivalište u Crnoj Gori, obavezan je da ima važeću ličnu kartu, izdatu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti.

Crnogorski državljanin stariji od 6 godina koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu.

Lična karta se izdaje sa rokom važenja od deset godina, uz izuzetak:

• Građaninu mlađem od 18 godina života, lična karta se izdaje sa rokom važenja od šest godina
• Građaninu starijem od 65 godina lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina.

Za izdavanje lične karte, shodno Zakonu o ličnoj karti, potrebno je priložiti:

• zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za građanska stanja i lične isprave);
• dokaz o uplati naknade za obrazac u visini od 5,00 eura (informacije o načinu uplate dostupne su na oglasnim tablama i šalterima područnih jedinica);
• identifikaciona isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola ili druga javna isprava sa fotografijom iz koje se može utvrditi njihov identitet).

Identitet lica mlađeg od 18 godina života, utvrđuje se na osnovu isprave sa fotografijom, ili izvoda iz matične knjige rođenih ili matičnog registra, a identitet potvrđuje roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se područnoj jedinici ili filijali za građanska stanja i lične isprave gdje građanin ima prebivalište.

• Građanin je obavezan da podnese zahtjev u roku od tri mjeseca poslije navršenih 18 godina života, ukoliko se lična karta izdaje prvi put
• Građanin je obavezan da podnese zahtjev za izdavanje lične karte, u roku od osam dana od dana prestanka važenja lične karte, oglašavanja nevažećom ili utvrđivanja razloga za zamjenu lične karte

Podnošenje zahtjeva i preuzimanje lične karte vrši se lično.

Napomena:

• Starom, bolesnom i licu s invaliditetom omogućen je olakšan način podnošenja zahtjeva upotrebom mobilne stanice radi uzimanja podataka u prostorijama u kojima živi ili boravi.
• Za lice mlađe od 18 godina života i drugo poslovno nesposobno lice, zahtjev podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj, uz prisustvo lica kome se izdaje lična karta.


Prilikom podnošenja zahtjeva od građanina se uzima: fotografija, otisak dva prsta i svojeručni potpis u digitalnoj formi. Otisak dva prsta ne uzima se od lica mlađeg od 12 godina

• Građanin koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće može biti fotografisan sa kapom ili maramom
• Dio lica građanina koji omogućava identifikaciju ne smije biti pokriven kapom i maramom prilikom uzimanja fotografije

U slučaju gubitka lične karte, građanin je obavezan da:

• prijavi nestanak organu koji je izdao ličnu kartu;
• izvrši uplatu naknade u iznosu od 5,00 eura radi objavljivanja u „Službenom listu CG“ (informacije o načinu uplate dostupne su na oglasnim tablama i šalterima područnih jedinica);
• podnese zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za građanska stanja i lične isprave);
• priloži identifikacionu ispravu u cilju utvrđivanja identiteta.

Identitet lica mlađeg od 18 godina života, utvrđuje se na osnovu isprave sa fotografijom, ili izvoda iz matične knjige rođenih ili matičnog registra, a identitet potvrđuje roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj

Obrazac lične karte štampa se na crnogorskom i engleskom jeziku i popunjava na crnogorskom jeziku.

Za građane koji u službenoj upotrebi koriste srpski, bosanski, albanski ili hrvatski jezik, sadržaj obrasca lične karte, kao i lični podaci, unose se i na tim jezicima, osim imena i prezimena koji se unosi na jeziku i pismu podnosioca zahtjeva, ako on to zahtijeva.

U organizacionim jedinicima Ministarstva unutrašnjih poslova u prostoriji u kojoj građani podnose zahtjev za izdavanje lične karte, na vidnom mjestu u okviru šalter službe istaknuta su obavještenja o pravu građanina da mu ime i prezime u sadržaju obrasca lične karte bude unijeto na jeziku i pismu koje zahtijeva.