Manja slova Veća slova RSS
MUP

Pitajte Ministarstvo

>

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -LICNA KARTA

Datum objave: 04.06.2008 13:13 | Autor: Izdavanje dokumenata

Ispis Štampaj stranicu


. LIČNA KARTA


Svaki punoljetni državljanin Crne Gore koji ima prebivalište u Crnoj Gori, obavezan je da ima važeću ličnu kartu, izdatu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti ( “ Službeni list Crne Gore “ br. 12/07 ).
Crnogorski državljanin stariji od 14 godina koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu. Zahtjev za njega podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj, uz prisustvo maloljetnog lica.
Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se područnoj jedinici ili filijali za upravne unutrašnje poslove gdje gradjanin ima prebivalište.
Lična karta izdata na osnovu do sada važećih propisa, može se upotrebljavati do isteka roka važenja navedenog u ispravi, a najduže do 05. maja 2011. godine.
Podnošenje zahtjeva i preuzimanje lične karte vrši se lično. Gradjanin svojim potpisom potvrdjuje tačnost podataka u zahtjevu za izdavanje lične karte.

Za izdavanje lične karte, shodno Zakonu o ličnoj karti, potrebno je priložiti:

• zahtjev ( obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove ),
• izvod iz matične knjige rodjenih,
• uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i
• dokaz o uplati naknade za obrazac u visini od 5,00 eura ( informacije o načinu uplate su dostupne na oglasnim tablama i šalterima područnih jedinica).
Prilikom podnošenja zahtjeva gradjanin ne prilaže fotografiju, a fotografisanje se obavlja u područnoj jedinici ili filijali. Takodje, nije potrebno dostavljati dokaz o krvnoj grupi.
Crnogorski državljanin identitet dokazuje dosadašnjom ličnom kartom, pasošem ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuju podaci iz zahtjeva.
Prilikom izdavanja lične karte na novom obrascu, organ poništava važeću ličnu kartu izdatu na starom obrascu.
Za zamjenu lične karte zbog gubitka, državljanin je u obevezi da izvrši uplatu naknade u iznosu od 3,00 eura “ Službenom listu Crne Gore”.

Obrazac lične karte štampa se na crnogorskom i engleskom jeziku i popunjava na crnogorskom jeziku.
Za gradjane koji u službenoj upotrebi koriste srpski, bosanski, albanski ili hrvatski jezik, sadržaj lične karte, kao i podaci iz člana 6. stav 2. i 3. Zakona o ličnoj karti, unose se i na tim jezicima, osim imena i prezimena koji se unosi na jeziku i pismu podnosioca zahtjeva, ako on to zahtijeva.
Gradjanin koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće može biti fotografisan sa kapom ili maramom.
Dio lica gradjanina koji omogućava identifikaciju ne smije biti pokriven prilikom uzimanja fotografije.