Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

НАБАВКА И РЕГИСТРАЦИЈА ОРУЖЈА

Датум објаве: 16.07.2017 13:00 | Аутор: МУП

Испис Штампај страницу


НАБАВКА И РЕГИСТРАЦИЈА ОРУЖЈА - Закон о оружју »Службени лист ЦГ«, број 10/15

а) Одобрење за набавку оружја (за физичко и правно лице)
потребно је:
1. захтјев,
2. доказ о оправданом разлогу за набавку оружја (лична безбједност, односно лов или спорт);
3. о здравственој способности за држање и ношење оружја (за физичко и одговорно лице у правном лицу);
4. о техничком знању и вјештини за правилну употребу, држање и ношење оружја (лична безбједност – потврда о оспособљености; односно лов – увјерење о положеном ловачком испиту и активном чланству) или спорт – увјерење спортске стрељачке организације о активном чланству);
5. административној такси за одобрење за набавку оружја 30 и дијела за оружје 10 еура; а за одобрења за производњу оружја и муниције 300 еура, руковање оружјем 10 еура, промет оружја и муниције 200 еура, посредовање у промету оружја 100 еура, поправљање и преправљање оружја 50 еура, превоз оружја и муниције 50 еура и пружање услуга спортско рекреативног гађања 50 еура, која се плаћа у износу од 50% за одобрење за набавку оружја и дијела за оружје за бављење ловом испортским стрељаштвом, а у износу од 30% за одобрење коме је рок важења истекао.

НАПОМЕНЕ:

1)Службеним путем се провјеравају чињенице да ли је:
* правоснажно осуђен за одређена кривична дјела и кажњен за одређене прекршаје, као и да ли је за та кривична дјела и те прекршаје покренут поступак;
* правоснажно кажњен за прекршај који указује да би оружје могло бити злоупотријебљено, посебно за прекршај са елементима насиља у породици, односно да није покренут поступак за ове прекршаје;
* постоје друге околности које указују да би оружје могло бити злоупотријебљено, а нарочито: чешће и прекомјерно уживање алкохола, дрога или других психоактивних супстанци, поремећени породични односи, сукоби са околином, агресивно понашање, као и други поремећаји у понашању, дисциплинске повреде прописа о ловству или спортском стрељаштву (полицијски службеник сачињава службену забиљешку).
2) физичко лице треба да је навршило 18 година живота;
3) доказе о: здравственој способности, техничком знању и вјештини за правилну употребу и уплати таксе, достављају се у року од 15 дана, уколико су испуњени услови за издавање одобрења, а уколико их странка посједује предаје их уз захтјев;
4) полицијски службеник, професионално војно лице и друго лице које је у складу са посебним прописима овлашћено да држи и носи оружје, здравствену способност и техничко знање за правилну употребу, доказује увјерењем органа у којем ради;
5) за оружје за које физичко лице има важећи оружни лист за држање и ношење, не прилаже доказе о: о здравственој способности и техничком знајњу за правилну употребу те врсте оружја;
6) одобрење за набавку оружја које није искоришћено, на захтјев лица може се продужити за наредних шест мјесеци од дана издавања.

б) Издавање оружног листа за: држање - за личну безбједност; држање и ношење - стрељаштво и лов (за физичко лице), као и одобрење за држање оружја (правно лице) потребно је доставити:
1) захтјев,
2) одобрење за набавку оружја, са констатацијом продавца о продаји оружја и рачун или други доказ о поријеклу оружја (уговор о поклону, рјешење о насљеђивању, изјава власника о давању оружја на заједничко коришћење), пријава посједовања оружја без исправа-легализација, ако се први пут издаје исправа,
3) доказ дирекције јавних прихода о плаћеном порезу на промет, уколико је власништво стечено куповином од физичког лица или поклоном, ако се први пут издаје исправа за исто,
4) увјерење о здравственој способности за држање и ношење оружја (за физичко и одговорно у лице у правном лицу), које се издаје са роком важења од пет година – ако оружје није набављено на основу одобрења и у случају ако је истекла важност оружног листа,
5) доказе о: техничком знању и вјештини за правилну употребу, држање и ношење оружја (за личну безбједност–потврда о оспособљености за правилну употребу оружја, коју издаје правно лице или предузетник; ловачко оружје–увјерење о положеном ловачком испиту и увјерење ловачке организације о активном чланству; за спортско оружје–увјерење спортске стрељачке организације о активном чланству (за физичко и одговорно лице у правном лицу), уколико оружје није набављено на основу одобрења или ако странка нема регистровано оружје те врсте,
6) доказ о уплати административне таксе за издавање оружног листа за: држање оружја 30 (за личну безбједност), држање и ношење 20 (лов и спорт), одобрења за држање оружја 30 (правно лице), као и одобрења за сакупљање старог оружја 30 еура.

НАПОМЕНЕ:

*Такса по овом тарифном броју не плаћа се за захтјев.
* За бављење ловом И стрељаштвом такса се плаћа 50% прописаног износа, а за оружне листове и одобрење коме је рок важења истекао 30% од прописаног износа.
*увјерење о здравственој способности за држање и ношење оружја (за физичко и одговорно у правном лицу), као и да располаже техничким знањем и вјештином за правилну употребу и уплати таксе, достављају се уколико су испуњени услови за издавање исправе, а уколико их странка посједује предаје их уз захтјев,
* полицијски службеник, професионално војно лице и друго лице које је у складу са посебним прописима овлашћено да држи и носи оружје, постојање посебних услова (здравствена способност и техничко знање за правилну употребу) доказује увјерењем органа у којем ради),
* за оружје за које физичко лице има оружни лист, не прилаже доказ о техничком знању за правилну употребу те врсте оружја,
* лицу коме је истекао рок важења оружног листа за држање и ношење оружја, може се издати оружни лист за држање оружја - ако се не бави ловом и стрељаштвом, а ако се бави ловом и стрељаштвом прилаже доказ ловачке или спортске стрељачке организације о активном чланству,
* лице коме је издат оружни лист за држање трофејног оружја дужно је да поднесе захтјев за издавање исправе о оружју или да га онеспособи и задржи, прода или преда у корист државе без накнаде,
* оружје се мора чувати закључано у металном ормару, сефу или сличном спремишту или на други безбједан начин,
* исправе о оружју издате до дана ступања на снагу овог закона могу се употребљавати до истека рока њиховог важења