Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА

Датум објаве: 16.07.2017 14:00 | Аутор: МУП

Испис Штампај страницу


ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА

а) Издавање возачке дозволе или лиценце за инструктора вожње:
1. захтјев,
2. доказ о положеном возачком испиту (уколико се издаје први пут након положеног возачког испита), осим ако се издаје на основу важеће стране возачке дозволе и овјереног превода исте (која се предаје приликом издавања црногорске и доставља земљи која је издала);
3. здравственој способности за возача издато од надлежне здравствене установе, чији је рок важења једну годину (ако се издаје први пут или ако је исправи рок важења истекао);
4. уплати накнаде за образац 5,00 еура и
5. административне таксе л0,00 еура, а за издавање возачке дозволе на основу иностране 30 еура, као и за лиценцу за инструктора вожње 20,00 еура.

НАПОМЕНЕ:

* Такса по овом тарифном броју не плаћа се за захтјев.
* Возачка дозвола издаје се с роком важења од десет година, а лицима старијим од 70 година живота на три године, уколико није важење ограничено краћим роком;
* Лице треба да има пребивалиште, односно стални или привремени боравак;
* Возачка дозвола или друга одлука по захтјеву, по правилу, доставља се лично, а може се доставити и преко пуномоћника или поштом уколико странка захтијева.

б) Регистрација возила

Захтјев се подноси Министарству или станици за технички преглед возила, коју странка може овластити да преузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице – потписом на захтјеву, уз који се прилажу докази о:
1. власништву: (рачун или уговор, ако се возило први пут региструје и приликом промјене власништва);
2. техничком прегледу: Уредба о висини трошкова за технички преглед возила („Службени лист ЦГ“, број 16/13), који се врши према врсти и запремини возила, а станице које врше технички преглед возила обрачунавају и трошкове услуга: а) мотоцикл, тешки трицикл, мопед, лаки трицикл и лаки четвороцикл: до 125 цм3 – 4 еура; од 125 до 1000 цм3 – 6; преко 1000 цм3 – 8; б) мотокултиватор – 5; ц) путничко, тешки четвороцикл: до 1500 цм3 – 10; од 1500 до 2000 цм3 – 12; преко 2000 цм3 – 15,00; д) радну машину и радно возило: 20; е) теретно возило, тешки четвороцикл: до пет тона 15; до десет тона 20; преко десет тона 25; ф) прикључно возило: - теретну приколицу: до пет тона 10; до десет тона 15; преко 10 тона 20; - аутобуску приколицу: од девет до 45 сједишта 15; преко 45 сједишта 20; - радну приколицу: 10; г) вучно возило: трактор 10; тегљач 20; х) аутобус: до 16 сједишта 20; више од 16 сједишта 25; и) специјално возило: 30; ј) остала возила: 10 еура.

НАПОМЕНЕ:

* технички преглед не врши се за новопроизведена возила – три године од дана прве регистрације;
3. обавезном осигурању: Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Службени лист ЦГ“, број 44/12), према Табели премија за осигурање власника односно корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима Националног бироа осигуравача, према тарифним групама;
4. царини или порезу на употребу путничких моторних возила: Закон о порезу на употребу путничких моторних возила, пловних објеката, ваздухоплова и летилица („Службени лист ЦГ“, бр. 28/04, 37/04, и 86/09), према радној запремини мотора и то за: а) путничка возила, до 1300 цм3 – 25 еура; преко 1300 до 1600 – 40; преко 1600 до 2000 75; преко 2000 до 2500 – 220; преко 2500 до 3000 – 500; преко 3000 до 4000 – 750; преко 4000 до 5000 – 1000; преко 5000 – 1500; б) мотоцикле: до 125 – 10е; преко 125 до 500 – 30; преко 500 до 1100 – 150 и преко 1100 – 300;

НАПОМЕНЕ:

*умањује се 5% за сваку наредну годину старости возила, с тим што укупно умањење не може да пређе 50% укупне прописане висине пореза;
*не плаћа се за возила: здравствених установа; полиције и војске; ватрогасних; дипломатских и конзуларних представништава и страног дипломатског особља и међународних организација; специјалних возила за обуку возача са уграђеним дуплим командама; специјална прилагођена и опремљена за употребу хендикепираних лица; за превоз умрлих лица; на електро погон и такси возила.
5. административној такси: Закон о административним таксама („Службени лист ЦГ“, бр. 55/03, 46/04, 81/05, 22/08, 77/08, 20/11, 56/13, 45/14, 53/16 и 37/17), за саобраћајну дозволу 5,00 еура;

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за захтјев.

6. цијени обрасца саобраћајне дозволе: Правилника о регистрацији возила („Службени лист ЦГ“, бр. 10/15, 21/16 и 43/16), у износу од 5,00 еура;
7. цијени регистарске таблице: Правилника о регистрацији возила („Службени лист ЦГ“, бр. 10/15, 21/16 и 43/16), по врстама износи за: моторно возило 10 односно 12 еура ако су таблице на предњем и задњем дијелу возила различитих димензија; мотоцикл и тешки трицикл 6; моперд, лаки трицикл и лаки четвороцикл 5; мотокултиватор 15; трактор и радну машину 15; прикључно возило 6; прикључно возило за трактор 8; моторно возило ДКП, мисија и страних представништава међународних организација и нијовог особља 11; прикључно возило ДКП, мисија и страних представништава међународних организација и нијовог особља 6; привремено регистровано моторно возило 11; привремено регистровано прикључно возило 6; привремено регистовано возило које се одвози из Црне Горе 11; моторно полицијско возило 11; прикључно полицијско возило 6; моторно возило које не испуњава прописане услове у погледу димензија, односно чија је дозвољена маса већа од дозвољене, односно чије је осовинско оптерећење споствене масе веће од дозвољеног 15; прикључно возило које не испуњава прописане услове у погледу димензија, односно чија је дозвољена маса већа од дозвољене, односно чије је осовинско оптерећење споствене масе веће од дозвољеног 8; пробну таблицу за моторно возило 5; пробну таблицу за прикључно возило 2,50; пробну таблицу за мотоцикл, тешки трицикл, мопед, лаки трицикл и лаки четвороцикл 2,50 еура;

НАПОМЕНЕ:

* цијена регистарске таблице на којој је личну ознаку возила изабрао власник износи за: моторно возило 600; мотоцикл, тешки трицикл, мопед, лаки трицикл и лаки четвороцикл 200 еура;
* доказ о уплати цијене рагистарске таблице не прилаже се у случајевима регистрације возила: за које су регистарске таблице већ издате, уколико се за то возило не захтијева издавање нових регистарских таблица, без обзира да ли је промијењен власник односно корисник возила; на које се преносе регистарске таблице са другог возила подносиоца захтјева.
8. посебној накнади за коришћење путева: Одлука о утврђивању висине годишње накнаде за коришћење путева при регистрацији друмских моторних возила, трактора и прикључних возила („Службени лист ЦГ“, број 60/05), која се врши према врсти и радној запремини мотора за: а) путничка: до 900 цм3, 2,50; 901 до 1350, 4,10; 1351 до 1800, 6,10; 1801 до 2500, 9; 2501 до 3150, 22; преко 3150, 30 и од шест до девет сједишта износи се множе са 1,30 еура; б) мотоцикле: 125 цм3 – 1,50; 125 до 250, 1,50; 251 до 500, 1,50; 501 до 1000, 2,10; преко 1000, 2,10; ц) теретна возила, камиони, камионети и комби возила носивости: до 10кН (1,0 т) 3,40; 11 до 20кН (1,1-2т) 6,80; 21-30кН (2,1-3т) 9,30; 31-40кН (3,1-4т) 12,60; 41-50кН (4,1-5т) 16,80; 51-60кН (5,1-6т) 21,80; 6,1-70кН (6,1-7т) 23,30; 71-80кН (7,1-8т) 30,60; 81-90кН (8,1-9т) 35,00; 91-100кН (9,1-10т) 38,80; 101-110кН (10,1-11т) 46,50; 111-120кН (11,1-12т) 50,50; 121-130кН (12,1-13т) 56,00; 131-140кН (13,1-14т) 63,20; 141-150кН (14,1-15т) 68,00; за сваких 10кН (1,00т) преко 150кН (15т) додаје се још 6,80; д) аутобуси и комбибуси: 9 до 30 сједишта 11,60; преко 30 до 45 сједишта 13,60; преко 45 сједишта (по сједишту) 0,40; е) радна возила: по возилу 1,30; ф) прикључна возила; теренске приколице носивости: до 10 кН (1,0 т) 2,50; 11 до 20кН (1,1-2т) 3,40; 21-30кН (2,1-3т) 4,90; 31-40кН (3,1-4т) 5,80; 41-50кН (4,1-5т) 9,70; 51-60кН (5,1-6т) 14,10; 6,1-70кН (6,1-7т) 20,40; 71-80кН (7,1-8т) 21,90; 81-90кН (8,1-9т) 23,30; 91-100кН (9,1-10т) 27,20; за сваких 10кН (1т) преко 100 кН (10т) додаје се још 2,70; аутобуске приколице: до 9 сједишта 3,10; преко 9 до 30 сједишта 8,70; преко 30 до 45 сједишта 11,70; преко 45 сједишта (по сједишту) 0,40; радне приколице: по једној приколици 5,80; г) вучна возила: трактори, снаге мотора: до 20 кW (27,2 КС 1,40; 21 до 47 кW (42,1-63,9 КС) 2,00; преко 47 кW (преко 63,9 ЈКС) 5,30; тегљачи снаге мотора: до 70 кW (95 КС) 13,60; 71 до 80 кW (96,5-108,8 КС) 27,20; 81 до 90 кW (110,1-122,4 КС) 29,10; 91 до 100 кW (123,7-136 КС) 23,30; 101 до 110 кW (137,3-149,6 КС) 34,00; 111 до 120 кW (150,9-163,2 КС) 35,00; 121 до 130 кW (164,5-1176,8 КС) 37,40; 131 до 140 кW (178,1-190,3 КС) 40,80; 141 до 150 кW (191,7-203 КС) 42,70; 151 до 160 кW (205,3-217,5 КС) 50,50; 161 до 170 кW (218,9-231,1 КС) 54,40; 171 до 180 кW (232,5-244,7 КС) 58,30; 181 до 190 кW (246,1-258,3 КС) 62,20; 191 до 200 кW (259,7-271,9 КС) 66,10; 201 до 210 кW (273,3285,5 КС) 69,90; 211 до 220 кW (286,9-299,1 КС) 73,80; 221 до 230 кW (300,5-312,7 КС) 77,80; 231 до 240 кW (314,1-326,3 КС) 81,60; 241 до 250 кW (327,6-339,9 КС) 89,90; за сваких 1-10 кW (1,4-13,6 КС) додаје се још 4,70; х) специјална возила: по возилу 11,70 еура;
9. посебној накнади за одвијање саобраћаја и пружање информативних услуга: Одлука о утврђивању висине посебне накнаде за друмска моторна возила и њихова прикључна возила („Службени лист ЦГ“, број 60/05), за мотоцикле и тракторе 1,30; путничка возила 4,50 и за аутобусе, теретна, друга и прикључна озила 5,50 еура.

НАПОМЕНА:
*Возач може управљати возилом, ако му је издата потврда о поднијетом захтјеву за регистрацију возила, али не дуже од 30 дана од дана издавања.