Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

Информације за странце - привремени боравак и рад

Датум објаве: 16.07.2019 08:00 | Аутор: МУП

Испис Штампај страницу


Закон о странцима (“Сл лист ЦГ” бр.12/2018 и 3/2019)

Странац у Црној Гори може да ради на основу дозволе за привремени боравак и рад или потврде о пријави рада.

Странац може да ради у Црној Гори само на пословима за које му је издата дозвола за привремени боравак и рад или потврда о пријави рада и само код послодавца који га запошљава.

Послодавац може да распореди странца само на послове за које му је издата дозвола за боравак и рад, односно потврда о пријави рада.

Послодавац мора у пословним просторијама, односно мјесту рада странца имати копију дозволе за боравак и рад, односно копију потврде о пријави рада странца који код њега ради.

Послодавац је дужан да о престанку рада странца, прије истека рока важења дозволе за боравак и рад, обавијести Министарство, најкасније у року од осам дана од дана престанка рада странца.

Послодавац не смије запошљавати нити користити рад странца који незаконито борави у Црној Гори.

Изузеци од прибављања дозвола прописани су у члану 67 Закона о странцима.

Дозвола за привремени боравак и рад, према намјени, може се издати ради:

1) запошљавања странца;
2) сезонског запошљавања странца;
3) рада упућеног радника
(а) пружање уговорених услуга;
(б) кретање лица унутар страног привредног друштва.

ДОЗВОЛА
ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК И РАД РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА
(ЧЛ. 70 ЗАКОНА О СТРАНЦИМА)


Захтјев за издавање дозволе за привремени боравак и рад странац подноси лично Министарству унутрашњих послова (Подручној јединици Или Филијали за грађанска стања и личне исправе) у мјесту боравка, на прописаном обрасцу.
Дозвола за привремени боравак и рад ради запошљавања странца издаје се са роком важења до једне године и може се продужити најдуже до двије године.
Дозвола за привремени боравак и рад за предузетнике и извршне директоре у привредним друштвима у којима су они једини власници или власници више од 51% капитала може се продужавати док испуњавају услове из члана 43 Закона о странцима
Послодавац је дужан да, у року од 24 часа од дана издавања дозволе за привремени боравак и рад ради запошљавања, са странцем закључи уговор о раду и пријави га на обавезно социјално осигурање, у складу са прописима о раду.
Ако странац не ступи на рад у року утврђеном у уговору о раду, послодавац је дужан да, најкасније у року од три дана, о томе обавијести Министарство ради поништавања дозволе за боравак и рад.

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

- доказ о средствима за издржавање;
-доказ о обезбијеђеном смјештају;
- доказ о здравственом осигурању;
- фотокопија важеће путне исправе;
- доказ да у држави поријекла није правоснажно осуђен на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 мјесеци за кривично дјело за које се гони по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде;
- писана понуда послодавца за запошљавање странца на одређеном радном мјесту која садржи-све битне елементе из уговора о раду (не прилаже предузетник и извршни директор уколико је једини власниг или власник више од 51% капитала);
- доказ о стеченом нивоу образовања и квалификацији (није потребно признавање диплома које су у Р. Србији издате прије 25.01.2008. године, као и из бивших република С.Ф.Р.Ј. до дана када су постале самосталне државе тј. 1992/1993. године);
- доказ о здравственој способности (љекарско увјерење издато од стране надлежне здравствене установе у Црној Гори);
- доказ о регистрацији правног или физичког лица са сједиштем у Црној Гори (извод из ЦРПС).
-доказ о уплати за захтјев 2 еура
- административну таксу за издавање дозволе за привремени боравак и рад 60,00 еура.
- административну таксу за продужење дозволе за привремени боравак и рад 30,00 еура.
-доказ о уплати накнаде трошкова за израду обрасца дозвола 5 еура.


ДОЗВОЛА
ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК И РАД РАДИ СЕЗОНСКОГ ЗАПОШЉАВАЊА
(ЧЛ. 71 )


Под сезонским запошљавањем странца подразумијева се радни однос на одређено вријеме ради обављања сезонских послова у дјелатностима сезонског карактера.

Дозвола за привремени боравак и рад ради сезонског запошљавања издаје се са роком важења до шест мјесеци у временском периоду од једне године.

Изузетно, ако обављање сезонских послова то захтијева, дозвола из става 2 овог члана може се продужити, за још два мјесеца код истог или другог послодавца, при чему рок важења дозволе не може бити дужи од осам мјесеци у временском периоду од једне године.

Послодавац је дужан да, у року од осам дана од дана издавања дозволе за привремени боравак и рад ради сезонског запошљавања, са странцем закључи уговор о раду и пријави га на обавезно социјално осигурање, у складу са прописима о раду.

Ако послодавац са странцем не закључи уговор о раду у року из става 4 овог члана, дужан је да, најкасније у року од три дана, о томе обавијести Министарство ради поништавања дозволе за боравак и рад.

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

- доказ о средствима за издржавање;
- доказ о обезбијеђеном смјештају;
- доказ о здравственом осигурању;
- фотокопија важеће путне исправе;
- доказ да у држави поријекла није правоснажно осуђен на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 мјесеци за кривично дјело за које се гони по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде;
- писана понуда послодавца за сезонско запошљавање странца на одређеном радном мјесту која садржи-све битне елементе из уговора о раду;
- доказ о стеченом нивоу образовања и квалификацији (није потребно признавање диплома које су у Р. Србији издате прије 25.01.2008. године, као и из бивших република С.Ф.Р.Ј. до дана када су постале самосталне државе тј. 1992/1993. године);
-доказ о здравственој способности (љекарско увјерење издато од стране надлежне здравствене установе у Црној Гори);
- доказ о регистрацији правног или физичког лица са сједиштем у Црној Гори (извод из ЦРПС).
-доказ о уплати за захтјев 2 еура
- административну таксу за издавање дозволе за привремени боравак и рад 60,00 еура.
- административну таксу за продужење дозволе за привремени боравак и рад 30,00 еура.
-доказ о уплати накнаде трошкова за израду обрасца дозвола 5 еура.Дозвола за привремени боравак и рад ради сезонског запошљавања неће се издати странцу ако:

• је послодавац од којег је добио понуду више од два пута кажњаван због незаконитог запошљавања или непријављивања рада странца;
• је у току поступак стечаја привредног друштва од којег је добио понуду или је то друштво било у стечају;
• послодавац од којег је добио понуду не обавља привредну дјелатност;
• је послодавац од којег је добио понуду кажњаван јер није испунио обавезе по основу пореза и доприноса за раднике.


ДОЗВОЛА
ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК РАДИ ПРУЖАЊА
УГОВОРЕНИХ УСЛУГА

(ЧЛАН 73)

Странац може пружати уговорене услуге на основу уговора закљученог између страног привредног друштва и правног лица са сједиштем у Црној Гори за које се услуге врше.

Уговорене услуге може пружати и странац који је регистрован за обављање привредне и друге дјелатности у другој држави, на основу уговора закљученог са правним лицем са сједиштем у Црној Гори (независни стручњак).
Уговорене услуге може пружати странац који је запослен код страног привредног друштва који услуге врши у складу са уговором.

Дозвола за привремени боравак и рад ради пружања уговорених услуга издаје се са роком важења до једне године и може се продужити до завршетка уговорених услуга, односно најдуже до двије године.

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

- доказ о средствима за издржавање;
- доказ о здравственом осигурању;
- фотокопија важеће путне исправе;
- доказ да у држави поријекла није правоснажно осуђен на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 мјесеци за кривично дјело за које се гони по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде.
- уговор о пружању уговорених услуга;
- доказ да је странац запослен код страног привредног друштва (не прилаже независни стручњак);
- доказ да има најмање једну годину радног искуства у одређеној области која је предмет уговора о пружању услуга;
- доказ да посједује стручне квалификације у случајевима кад је то потребно ради обављања услуга у складу са законом којим је уређено пружање услуга у ЦГ;
- доказ надлежног органа о социјалном осигурању.
-доказ о уплати за захтјев 2 еура
- административну таксу за издавање дозволе за привремени боравак и рад 60,00 еура.
- административну таксу за продужење дозволе за привремени боравак и рад 30,00 еура.
-доказ о уплати накнаде трошкова за израду обрасца дозвола 5 еура.


ДОЗВОЛА
ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК РАДИ КРЕТАЊА ЛИЦА УНУТАР СТРАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
(ЧЛАН 75 )


Страно привредно друштво може привремено да распореди на рад у дио страног друштва, односно привредно друштво чији је оснивач, а које је регистровано у Црној Гори, свог запосленог који је најмање:
- једну годину радио на пословима руководиоца или специјалисте;
- три мјесеца радио у својству приправника са високим образовањем, а који је распоређен у то привредно друштво ради оспособљавања и за то вријеме прима накнаду зараде.

Руководилац је лице које обавља послове управљања или је члан менаџмента страног привредног друштва или управља, односно руководи организационом цјелином, на основу одлука и инструкција управе или дионичара друштва или врши послове праћења и контроле рада стручног или руководећег особља и има овлашћење за запошљавање, отпуштање и друга овлашћења у вези са организацијом рада запослених.

Специјалиста је лице које посједује посебна стручна знања потребна за пословање страног привредног друштва, што подразумијева да има високи степен стручне оспособљености, одговарајуће стручно искуство и евентуално чланство у овлашћеном струковном удружењу.

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:
- доказ о средствима за издржавање;
- доказ о обезбијеђеном смјештају;
- доказ о здравственом осигурању;
- фотокопија важеће путне исправе;
- доказ да у држави поријекла није правоснажно осуђен на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 мјесеци за кривично дјело за које се гони по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде;
-доказ о привременом распоређивању;
- доказ надлежног органа о социјалном осигурању странца;
-уколико се ради о приправнику онда је потребан споразум о оспособљавању приправника, који садржи трајање и начин оспособљавања приправника и начин вршења надзора оспособљавања приправника, као и програм оспособљавања приправника;
- доказ да је страно привредно друштво оснивач привредног друштва у Црној Гори или дијела страног привредног друштва у које се он распоређује;
- доказ да ће странац по истеку привременог распоређивања бити враћен на рад у страно привредно друштво из којег је привремено распоређен.
-доказ о уплати за захтјев 2 еура
- административну таксу за издавање дозволе за привремени боравак и рад 60,00 еура.
- административну таксу за продужење дозволе за привремени боравак и рад 30,00 еура.
-доказ о уплати накнаде трошкова за израду обрасца дозвола 5 еура.


Дозвола за привремени боравак и рад ради кретања лица унутар страног привредног друштва странцу издаје се са роком важења до једне године и може се продужити још највише једну годину.

Дозвола за привремени боравак и рад ради кретања лица унутар страног привредног друштва неће се издати странцу ако:
• су приложени докази прибављени преваром или су фалсификовани;
• је главни разлог оснивања привредног друштва у Црној Гори или дијела страног привредног друштва олакшани улазак странца из члана 74 став 1 овог закона;
• је послодавац кажњаван због незаконитог запошљавања или непријављивања рада странца.


ПОТВРДА О ПРИЈАВИ РАДА
(ЧЛАН 85)

На основу издате потврде о пријави рада у Црној Гори могу боравити и радити до 90 дана, у временском периоду од једне године, странци:

1) који у Црној Гори обављају послове на основу међународних уговора које Црна Гора закључи са међународном организацијом или Европском унијом о стручно-техничкој помоћи или на основу других потврђених међународних уговора;
2) оснивачи, чланови органа управљања и руковођења и извршни органи привредног друштва као и ревизори које је то привредно друштво ангажовало;
3) који су позвани као професори или предавачи и научни радници који учествују у неком научно-истраживачком пројекту од значаја за Црну Гору;
4) предавачи који учествују на организованим стручним скуповима и семинарима;
5) цивилни и војни службеници влада других држава који у Црну Гору долазе на основу уговора о сарадњи са Владом;
6) који обављају услуге за које се захтијева високо образовање или посебно специјалистичко знање и искуство, уз претходно добијену сагласност органа државне управе надлежног за дјелатност у којој се услуга пружа;
7) који обављају послове истраживања у Црној Гори које је одобрила Влада;
8) дописници акредитовани у Црној Гори или извјештачи страних медија;
9) умјетници и техничко особље за оперу, балет, позориште, концерте, ликовне и друге културне манифестације, ако у Црној Гори не бораве дуже од 30 дана, односно три мјесеца годишње са прекидима;
10) аутори и извођачи на подручју филмске, телевизијске, музичке, музичко-сценске, плесне и балетске умјетности, као и пратеће техничко особље, ако у Црној Гори не бораве дуже од 30 дана, односно три мјесеца годишње са прекидима;
11) запослени у страном привредном друштву који спроводе додатно оспособљавање и усавршавање запослених, као и запослени који се додатно оспособљавају и усавршавају код правног лица са сједиштем у Црној Гори које је пословно или власнички повезано са страним привредним друштвом;
12) који у Црну Гору долазе ради учествовања на спортским такмичењима;
13) који обављају послове испоруке, монтаже или сервиса машина или опреме, ако њихов рад не траје дуже од 30 дана непрекидно, односно укупно три мјесеца годишње са прекидима;
14) који учествују на сајамским или изложбеним манифестацијама на којима излаже њихов послодавац;
15) ученици или студенти који у Црној Гори обављају праксу на основу међународног уговора о размјени ученика, односно студената;
16) који дјелују у оквиру регистрованих хуманитарних организација;
17) пружаоци услуга који преговарају о продаји услуга или закључују уговоре о пружању услуга;
18) запослени у циркусима или забавним парковима.

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

- закључен уговор или други доказ о извршењу посла са странцем или страним послодавцем који упућује странца на рад у Црну Гору, прије доласка странца у Црну Гору;
- доказ да странац у држави из које долази обавља врсту посла у складу са уговором;
- фотокопија важеће путне исправе.
- доказ о уплати за захтјев 2 еура.
-административну таксу за издавање потврде о пријави рада странца до 30 дана 20,00 еура.
- административну таксу за издавање потврде о пријави рада странца до 60 дана 40,00 еура.
-административну таксу за издавање потврде о пријави рада странца до 90 дана 60,00 еура.


Правна и физичка лица дужна су да прије почетка рада ове категорије странаца поднесу пријаву о раду тог странца Министарству, у мјесту обављања послова или у сједишту послодавца, о чему Министарство, без одлагања, издаје потврду о пријави рада.
На основу издате потврде о пријави рада странац за истог послодавца или примаоца услуга може радити на цијелој територији Црне Горе.


ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК
ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

-доказ о средствима за издржавање;
-доказ о обезбијеђеном смјештају;
-доказ о здравственом осигурању;
-важећу страну путну исправу или лична карта коју му је издао надлежни орган друге државе, чији рок важења мора бити најмање три мјесеца дужи од рока на који се одобрава боравак или путна исправа за лице без држављанства;
-доказ да у држави поријекла није правоснажно осуђен на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци за кривично дјело за које се гони по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде;
-доказ о оправданости захтјева за издавање дозволе, нпр. кад је у питању спајање породице тражи се извод из МКВ или извод из РР/РД.

- доказ о уплати за захтјев 2 еура.
- административну таксу за издавање дозволе за привремени боравак 40,00 еура.
- административну таксу за продужење дозволе за привремени боравак и рад 20,00 еура.
-доказ о уплати накнаде трошкова за израду обрасца дозвола 5 еура.ДОЗВОЛА
ЗА СТАЛНИ БОРАВАК
(ЧЛАН 86 )


Дозвола за стални боравак може се издати странцу који је до дана подношења захтјева за издавање дозволе законито боравио у Црној Гори непрекидно пет година на основу одобреног привременог боравка.
Захтјев за издавање дозволе за стални боравак странац подноси лично Министарству у мјесту боравка, на прописаном обрасцу.

Странцу се може издати дозвола за стални боравак, ако:

1) има важећу страну путну исправу, односно путну исправу за лице без држављанства;
2) има стална, редовна и довољна средства за издржавање;
3) има здравствено осигурање;
4) има обезбијеђен смјештај;
5) има знање црногорског језика у мјери која омогућава основну комуникацију

О захтјеву за издавање дозволе за стални боравак одлучује се у року од шест мјесеци од дана предаје уредног захтјева.
Таксене обавезе:
- доказ о уплати за захтјев 2 еура.
-административна такса за издавање дозволе за стални боравак 60 еура.