Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Informacije za strance - privremeni boravak i rad

Datum objave: 08.03.2019 08:00 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicuZakon o strancima (“Sl list CG” br.12/2018 i 3/2019)

Stranac u Crnoj Gori može da radi na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

Stranac može da radi u Crnoj Gori samo na poslovima za koje mu je izdata dozvola za privremeni boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod poslodavca koji ga zapošljava.

Poslodavac može da rasporedi stranca samo na poslove za koje mu je izdata dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada.

Poslodavac mora u poslovnim prostorijama, odnosno mjestu rada stranca imati kopiju dozvole za boravak i rad, odnosno kopiju potvrde o prijavi rada stranca koji kod njega radi.

Poslodavac je dužan da o prestanku rada stranca, prije isteka roka važenja dozvole za boravak i rad, obavijesti Ministarstvo, najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka rada stranca.

Poslodavac ne smije zapošljavati niti koristiti rad stranca koji nezakonito boravi u Crnoj Gori.
Izuzeci od pribavljanja dozvola propisani su u članu 67 Zakona o strancima.
Dozvola za privremeni boravak i rad, prema namjeni, može se izdati radi:
1) zapošljavanja stranca;
2) sezonskog zapošljavanja stranca;
3) rada upućenog radnika
(a) pružanje ugovorenih usluga;
(b) kretanje lica unutar stranog privrednog društva.

DOZVOLA
ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD RADI ZAPOŠLJAVANJA
(ČL. 70 ZAKONA O STRANCIMA)


Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad stranac podnosi lično Ministarstvu unutrašnjih poslova (Područnoj jedinici Ili Filijali za građanska stanja i lične isprave) u mjestu boravka, na propisanom obrascu.
Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja stranca izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti najduže do dvije godine.
Dozvola za privremeni boravak i rad za preduzetnike i izvršne direktore u privrednim društvima u kojima su oni jedini vlasnici ili vlasnici više od 51% kapitala može se produžavati dok ispunjavaju uslove iz člana 43 Zakona o strancima
Poslodavac je dužan da, u roku od 24 časa od dana izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja, sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisima o radu.
Ako stranac ne stupi na rad u roku utvrđenom u ugovoru o radu, poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od tri dana, o tome obavijesti Ministarstvo radi poništavanja dozvole za boravak i rad.

POTREBNI DOKAZI:

- dokaz o sredstvima za izdržavanje;
-dokaz o obezbijeđenom smještaju;
- dokaz o zdravstvenom osiguranju;
- fotokopija važeće putne isprave;
- dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;
- pisana ponuda poslodavca za zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu koja sadrži-sve bitne elemente iz ugovora o radu (ne prilaže preduzetnik i izvršni direktor ukoliko je jedini vlasnig ili vlasnik više od 51% kapitala);
- dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikaciji (nije potrebno priznavanje diploma koje su u R. Srbiji izdate prije 25.01.2008. godine, kao i iz bivših republika S.F.R.J. do dana kada su postale samostalne države tj. 1992/1993. godine);
- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori);
- dokaz o registraciji pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u Crnoj Gori (izvod iz CRPS).


DOZVOLA
ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD RADI SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA
(ČL. 71 )


Pod sezonskim zapošljavanjem stranca podrazumijeva se radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja sezonskih poslova u djelatnostima sezonskog karaktera.

Dozvola za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja izdaje se sa rokom važenja do šest mjeseci u vremenskom periodu od jedne godine.

Izuzetno, ako obavljanje sezonskih poslova to zahtijeva, dozvola iz stava 2 ovog člana može se produžiti, za još dva mjeseca kod istog ili drugog poslodavca, pri čemu rok važenja dozvole ne može biti duži od osam mjeseci u vremenskom periodu od jedne godine.

Poslodavac je dužan da, u roku od osam dana od dana izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja, sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisima o radu.

Ako poslodavac sa strancem ne zaključi ugovor o radu u roku iz stava 4 ovog člana, dužan je da, najkasnije u roku od tri dana, o tome obavijesti Ministarstvo radi poništavanja dozvole za boravak i rad.

POTREBNI DOKAZI:
- dokaz o sredstvima za izdržavanje;
- dokaz o obezbijeđenom smještaju;
- dokaz o zdravstvenom osiguranju;
- fotokopija važeće putne isprave;
- dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;
- pisana ponuda poslodavca za sezonsko zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu koja sadrži-sve bitne elemente iz ugovora o radu;
- dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikaciji (nije potrebno priznavanje diploma koje su u R. Srbiji izdate prije 25.01.2008. godine, kao i iz bivših republika S.F.R.J. do dana kada su postale samostalne države tj. 1992/1993. godine);
-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori);
- dokaz o registraciji pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u Crnoj Gori (izvod iz CRPS).

Dozvola za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja neće se izdati strancu ako:

• je poslodavac od kojeg je dobio ponudu više od dva puta kažnjavan zbog nezakonitog zapošljavanja ili neprijavljivanja rada stranca;
• je u toku postupak stečaja privrednog društva od kojeg je dobio ponudu ili je to društvo bilo u stečaju;
• poslodavac od kojeg je dobio ponudu ne obavlja privrednu djelatnost;
• je poslodavac od kojeg je dobio ponudu kažnjavan jer nije ispunio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za radnike.


DOZVOLA
ZA PRIVREMENI BORAVAK RADI PRUŽANJA
UGOVORENIH USLUGA
(ČLAN 73)


Stranac može pružati ugovorene usluge na osnovu ugovora zaključenog između stranog privrednog društva i pravnog lica sa sjedištem u Crnoj Gori za koje se usluge vrše.

Ugovorene usluge može pružati i stranac koji je registrovan za obavljanje privredne i druge djelatnosti u drugoj državi, na osnovu ugovora zaključenog sa pravnim licem sa sjedištem u Crnoj Gori (nezavisni stručnjak).
Ugovorene usluge može pružati stranac koji je zaposlen kod stranog privrednog društva koji usluge vrši u skladu sa ugovorom.

Dozvola za privremeni boravak i rad radi pružanja ugovorenih usluga izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti do završetka ugovorenih usluga, odnosno najduže do dvije godine.

POTREBNI DOKAZI:

- dokaz o sredstvima za izdržavanje;
- dokaz o zdravstvenom osiguranju;
- fotokopija važeće putne isprave;
- dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude.
- ugovor o pružanju ugovorenih usluga;
- dokaz da je stranac zaposlen kod stranog privrednog društva (ne prilaže nezavisni stručnjak);
- dokaz da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u određenoj oblasti koja je predmet ugovora o pružanju usluga;
- dokaz da posjeduje stručne kvalifikacije u slučajevima kad je to potrebno radi obavljanja usluga u skladu sa zakonom kojim je uređeno pružanje usluga u CG;
- dokaz nadležnog organa o socijalnom osiguranju.
DOZVOLA
ZA PRIVREMENI BORAVAK RADI KRETANJA LICA UNUTAR STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
(ČLAN 75 )


Strano privredno društvo može privremeno da rasporedi na rad u dio stranog društva, odnosno privredno društvo čiji je osnivač, a koje je registrovano u Crnoj Gori, svog zaposlenog koji je najmanje:
- jednu godinu radio na poslovima rukovodioca ili specijaliste;
- tri mjeseca radio u svojstvu pripravnika sa visokim obrazovanjem, a koji je raspoređen u to privredno društvo radi osposobljavanja i za to vrijeme prima naknadu zarade.

Rukovodilac je lice koje obavlja poslove upravljanja ili je član menadžmenta stranog privrednog društva ili upravlja, odnosno rukovodi organizacionom cjelinom, na osnovu odluka i instrukcija uprave ili dioničara društva ili vrši poslove praćenja i kontrole rada stručnog ili rukovodećeg osoblja i ima ovlašćenje za zapošljavanje, otpuštanje i druga ovlašćenja u vezi sa organizacijom rada zaposlenih.

Specijalista je lice koje posjeduje posebna stručna znanja potrebna za poslovanje stranog privrednog društva, što podrazumijeva da ima visoki stepen stručne osposobljenosti, odgovarajuće stručno iskustvo i eventualno članstvo u ovlašćenom strukovnom udruženju.

POTREBNI DOKAZI:
- dokaz o sredstvima za izdržavanje;
- dokaz o obezbijeđenom smještaju;
- dokaz o zdravstvenom osiguranju;
- fotokopija važeće putne isprave;
- dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;
-dokaz o privremenom raspoređivanju;
- dokaz nadležnog organa o socijalnom osiguranju stranca;
-ukoliko se radi o pripravniku onda je potreban sporazum o osposobljavanju pripravnika, koji sadrži trajanje i način osposobljavanja pripravnika i način vršenja nadzora osposobljavanja pripravnika, kao i program osposobljavanja pripravnika;
- dokaz da je strano privredno društvo osnivač privrednog društva u Crnoj Gori ili dijela stranog privrednog društva u koje se on raspoređuje;
- dokaz da će stranac po isteku privremenog raspoređivanja biti vraćen na rad u strano privredno društvo iz kojeg je privremeno raspoređen.

Dozvola za privremeni boravak i rad radi kretanja lica unutar stranog privrednog društva strancu izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti još najviše jednu godinu.

Dozvola za privremeni boravak i rad radi kretanja lica unutar stranog privrednog društva neće se izdati strancu ako:
• su priloženi dokazi pribavljeni prevarom ili su falsifikovani;
• je glavni razlog osnivanja privrednog društva u Crnoj Gori ili dijela stranog privrednog društva olakšani ulazak stranca iz člana 74 stav 1 ovog zakona;
• je poslodavac kažnjavan zbog nezakonitog zapošljavanja ili neprijavljivanja rada stranca.
POTVRDA O PRIJAVI RADA
(ČLAN 85)


Na osnovu izdate potvrde o prijavi rada u Crnoj Gori mogu boraviti i raditi do 90 dana, u vremenskom periodu od jedne godine, stranci:

1) koji u Crnoj Gori obavljaju poslove na osnovu međunarodnih ugovora koje Crna Gora zaključi sa međunarodnom organizacijom ili Evropskom unijom o stručno-tehničkoj pomoći ili na osnovu drugih potvrđenih međunarodnih ugovora;
2) osnivači, članovi organa upravljanja i rukovođenja i izvršni organi privrednog društva kao i revizori koje je to privredno društvo angažovalo;
3) koji su pozvani kao profesori ili predavači i naučni radnici koji učestvuju u nekom naučno-istraživačkom projektu od značaja za Crnu Goru;
4) predavači koji učestvuju na organizovanim stručnim skupovima i seminarima;
5) civilni i vojni službenici vlada drugih država koji u Crnu Goru dolaze na osnovu ugovora o saradnji sa Vladom;
6) koji obavljaju usluge za koje se zahtijeva visoko obrazovanje ili posebno specijalističko znanje i iskustvo, uz prethodno dobijenu saglasnost organa državne uprave nadležnog za djelatnost u kojoj se usluga pruža;
7) koji obavljaju poslove istraživanja u Crnoj Gori koje je odobrila Vlada;
8) dopisnici akreditovani u Crnoj Gori ili izvještači stranih medija;
9) umjetnici i tehničko osoblje za operu, balet, pozorište, koncerte, likovne i druge kulturne manifestacije, ako u Crnoj Gori ne borave duže od 30 dana, odnosno tri mjeseca godišnje sa prekidima;
10) autori i izvođači na području filmske, televizijske, muzičke, muzičko-scenske, plesne i baletske umjetnosti, kao i prateće tehničko osoblje, ako u Crnoj Gori ne borave duže od 30 dana, odnosno tri mjeseca godišnje sa prekidima;
11) zaposleni u stranom privrednom društvu koji sprovode dodatno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, kao i zaposleni koji se dodatno osposobljavaju i usavršavaju kod pravnog lica sa sjedištem u Crnoj Gori koje je poslovno ili vlasnički povezano sa stranim privrednim društvom;
12) koji u Crnu Goru dolaze radi učestvovanja na sportskim takmičenjima;
13) koji obavljaju poslove isporuke, montaže ili servisa mašina ili opreme, ako njihov rad ne traje duže od 30 dana neprekidno, odnosno ukupno tri mjeseca godišnje sa prekidima;
14) koji učestvuju na sajamskim ili izložbenim manifestacijama na kojima izlaže njihov poslodavac;
15) učenici ili studenti koji u Crnoj Gori obavljaju praksu na osnovu međunarodnog ugovora o razmjeni učenika, odnosno studenata;
16) koji djeluju u okviru registrovanih humanitarnih organizacija;
17) pružaoci usluga koji pregovaraju o prodaji usluga ili zaključuju ugovore o pružanju usluga;
18) zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima.

POTREBNI DOKAZI:

- zaključen ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa strancem ili stranim poslodavcem koji upućuje stranca na rad u Crnu Goru, prije dolaska stranca u Crnu Goru;
- dokaz da stranac u državi iz koje dolazi obavlja vrstu posla u skladu sa ugovorom;
- fotokopija važeće putne isprave.

Pravna i fizička lica dužna su da prije početka rada ove kategorije stranaca podnesu prijavu o radu tog stranca Ministarstvu, u mjestu obavljanja poslova ili u sjedištu poslodavca, o čemu Ministarstvo, bez odlaganja, izdaje potvrdu o prijavi rada.
Na osnovu izdate potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca ili primaoca usluga može raditi na cijeloj teritoriji Crne Gore.
DOZVOLA
ZA STALNI BORAVAK
(ČLAN 86 )


Dozvola za stalni boravak može se izdati strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole zakonito boravio u Crnoj Gori neprekidno pet godina na osnovu odobrenog privremenog boravka.
Zahtjev za izdavanje dozvole za stalni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu.

POTREBNI DOKAZI:


Strancu se može izdati dozvola za stalni boravak, ako:

1) ima važeću stranu putnu ispravu, odnosno putnu ispravu za lice bez državljanstva;
2) ima stalna, redovna i dovoljna sredstva za izdržavanje;
3) ima zdravstveno osiguranje;
4) ima obezbijeđen smještaj;
5) ima znanje crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju

O zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak odlučuje se u roku od šest mjeseci od dana predaje urednog zahtjeva.