Manja slova Veća slova RSS
 
MUP
 

 

Pitajte Ministarstvo

Izdavanje dokumenata

30.09.2019.

Obrasci zahtjeva u vezi sa ostvarivanjem prava na državljanstvo

Obrasci zahtjeva u vezi sa ostvarivanjem prava na državljanstvo

30.09.2019.

Obrazac zahtjeva za upotrebu mobilne stanice

Obrazac zahtjeva za upotrebu mobilne stanice

30.09.2019.

SMJERNICE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DRŽAVLJANSTVO ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Državljanstvo predstavlja status osobe koja je, prema običaju ili zakonu, prepoznata kao pravni član suverene države ili pripadnik određene nacije. Svaka zemlja ima svoju politiku, propise i kriterijume o tome ko ima pravo na državljanstvo. Osoba može biti priznata ili dobiti državljanstvo po više osnova. Obično je državljanstvo zasnovano na okolnostima rođenja automatsko, ali u drugim slučajevima može biti zahtijevano apliciranje.

30.09.2019.

SMJERNICE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU KARTU I PASOŠ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom je najznačajniji međunarodni dokument kojim se štite prava OSI. Crna Gora ju je ratifikovala 2009. godine i obavezala se na prilagođavanje svog zakonskog okvira radi ostvarivanja prava OSI.

16.07.2019.

Informacije za strance - privremeni boravak i rad

Stranac u Crnoj Gori može da radi na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

17.07.2017.

ROKOVI ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LIČNE KARTE, PASOŠA, SAOBRAĆAJNE I VOZAČKE DOZVOLE

U praksi rok za izdavanje lične karte, pasoša i vozačke dozvole je pet dana.

16.07.2017.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata - LIČNA KARTA

Punoljetni državljanin Crne Gore koji ima prebivalište u Crnoj Gori, obavezan je da ima važeću ličnu kartu, izdatu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti.Crnogorski državljanin stariji od 6 godina koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu.Lična karta se izdaje sa rokom važenja od deset godina, uz izuzetak: • Građaninu mlađem od 18 godina života, lična karta se izdaje sa rokom važenja od šest godina • Građaninu starijem od 65 godina lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina.

16.07.2017.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -PASOŠ

Pravo na biometrijski pasoš ima crnogorski državljanin. Pasoš crnogorskom državljaninu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a licu mlađem od 4 godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine.

16.07.2017.

VOZAČKA DOZVOLA I REGISTRACIJA VOZILA

a) Izdavanje vozačke dozvole ili licence za instruktora vožnje: 1. zahtjev, 2. dokaz o položenom vozačkom ispitu (ukoliko se izdaje prvi put nakon položenog vozačkog ispita), osim ako se izdaje na osnovu važeće strane vozačke dozvole i ovjerenog prevoda iste (koja se predaje prilikom izdavanja crnogorske i dostavlja zemlji koja je izdala);

16.07.2017.

NABAVKA I REGISTRACIJA ORUŽJA

a) Odobrenje za nabavku oružja (za fizičko i pravno lice) potrebo je: 1. zahtjev, 2. dokaz o opravdanom razlogu za nabavku oružja (lična bezbjednost, odnosno lov ili sport); 3. o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (za fizičko i odgovorno lice u pravnom licu); 4. o tehničkom znanju i vještini za pravilnu upotrebu, držanje i nošenje oružja (lična bezbjednost – potvrda o osposobljenosti; odnosno lov – uvjerenje o položenom lovačkom ispitu i aktivnom članstvu) ili sport – uvjerenje sportske streljačke organizacije o aktivnom članstvu)