Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Postupanje u vanrednim situacijama - POPLAVE

Postupanje u vanrednim situacijama - POPLAVE
Datum objave: 15.12.2014 16:10 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Poplave su česte elementarne nepogode koje mogu biti lokalnih razmjera – ukoliko pogađaju naselje ili manje zajednice, ili velikih razmjera – ukoliko pogađaju čitave slivove rijeka i veći broj MUPopština.

Poplave se mogu dogoditi svuda. Čak i vrlo mali potoci, rječice, kanali za odvod ili kišni kanali, koji djeluju bezopasno, mogu izazvati poplave većih razmjera. Poplave se najčešće ne mogu spriječiti, ali postoje određene aktivnosti koje čovjek može preduzeti, a koje će preduprijediti ili umanjiti posljedice prouzrokovane ovom prirodnom nepogodom.


Šta činiti da ne dođe do poplava i da se smanje posljedice?

 • Upoznajte se sa istorijom dešavanja poplava u vašem kraju.
 • Osmislite svoj plan kako biste zaštitili sebe, svoju porodicu i imovinu u slučaju poplave.
 • Tokom perioda kada nema poplava ponašajte se odgovorno, ne bacajte otpad u rijeke, potoke i kanale.
 • Ako je otpad već u koritima i kanalima, prijavite nadležnoj komunalnoj službi i učestvujte u akcijama čišćenja vodotokova.
 • U gradovima gdje je kod jakih kiša pojačano oticanje voda, ne bacajte otpad i ne prekrivajte šahtove koji odvode atmosferske vode.
 • Ne pregrađujte vodotokove kako biste pravili akumulaciju vode u ljetnjem periodu.
 • Pripremite najosnovnije rezerve hrane, vode i ljekova.
 • Podignite električne uređaje na mjesto koje je sigurno.
 • Po mogućnosti, pripremite džakove s pijeskom koje, u slučaju nailaska poplave, možete staviti na ulaz i zatvorite sva mjesta na kući kroz koja može da uđe voda.
 • Saznajte puteve evakuacije i bezbjedna mjesta za evakuaciju.
 • Ako živite nizvodno od brane, informišite se koji je signal za opasnost, koliko vam je vremena potrebno da se sklonite i koja je sigurna granica za sklanjanje u slučaju njenog rušenja.
 • Planirajte kako da upoznate i ostale stanare u zgradi (susjednim kućama) sa opasnošću od poplava, preventivnim mjerama i postupcima zaštite i spašavanja.
 • Preko sredstava informisanja pratite stanje i upozorenja o mogućoj poplavi.

 


Kako postupati za vrijeme poplava i evakuacije?

 • Pratite informacije preko radija, televizije i putem interneta radi adekvatnog informisanja.
 • Ukoliko postoji rizik od bujičnih poplava, odmah pređite na više spratove kuće. Ne čekajte instrukcije da biste to uradili.
 • Budite kooperativni i sarađujte sa spasilačkim ekipama.
 • Nosite odjeću i obuću koje štite od vode.
 • Pooštrite mjere lične higijene radi očuvanja svoga zdravlja i sprečavanja epidemija.
 • Ne pijte vodu sa slavine dok se ne uvjerite da je sigurna za upotrebu, jer u poplavljenim područjima voda za piće može biti zagađena. Do tada treba piti flaširanu, prokuvanu i dezinfikovanu vodu.
 • Nemojte dodirivati električnu opremu ukoliko ste mokri ili stojite u vodi.
 • Nemojte koristiti telefon, osim ako stvarno nije neophodan, jer time doprinosite rasterećenju telefonske mreže i linija potrebnih za organizaciju spasavanja i evakuacije.
 • Ukoliko nijeste u mogućnosti da napustite svoj dom, idite do najvišeg sprata kuće i čekajte da dođu spasilački timovi.

Ako morate da se evakuišete i napustite dom:

 • Isključite sve električne uređaje, isključite plin i iskopčajte struju na glavnom prekidaču, čak i ako nema struje u vašem domu.
 • Evakuišite domaće životinje, a ako to nije moguće, oslobodite ih iz objekata u kojima su smještene.
 • Uzmite pripremljene nužne stvari. Ne zaboravite da ponesete lična dokumenta i nephodne ljekove jer je moguće da ćete biti odsutni duži period iz svog doma.
 • Nemojte iz bilo kog razloga prelaziti most ili ići pored rijeka, bujica, kosina i sl. Ne prelazite brzake i potoke. Poplavni talas vas može povući sa sobom.
 • Pažljivo pratite putokaze i sve druge informacije koje objavljuju nadležne institucije. Na ovaj način ćete izbjeći odlazak do opasnih područja.
 • Ne hodajte kroz vodu koja se kreće, jer voda dubine 15cm može izazvati pad. Ukoliko morate da prođete kroz vodu - hodajte tamo gdje se voda ne pomjera. Koristite štap da provjerite dubinu vode i čvrstinu tla.
 • Ako vozite, ne blokirajte ulice i puteve, kako bi spasilački timovi nesmetano funkcionisali.
 • Ne idite poplavljenim ulicama, podvožnjacima ili podzemnim prolazima. Voda može biti dublja i brža nego što izgleda, a nivo vode bi mogao uništiti i vaš automobil.
 • U slučaju da vas poplavna voda opkoli, napustite vozilo i, ukoliko je moguće, pređite na više tlo.
 • Izbjegavajte oblasti koje su poznate po klizištima i odronima.
 • Obratite pažnju na uputstva koja su donijele nadležne institucije. One upravljaju i rukovode u vanrednim situacijama i koordiniraju radom spasilačkih timova.

 

Kako postupati poslije poplava?

 • Slušajte izvještaje na vijestima o vodosnabdijevanju, kao i da li je bezbjedno piti vodu.
 • Izbjegavajte plavnu vodu - ona može biti zagađena muljem, uljem, benzinom ili fekalnom kanalizacijom. Voda može biti i pod strujnim naponom od podzemnih kablova.
 • Izbjegavajte vodu koja je u pokretu.
 • Budite pažljivi u oblastima sa kojih se plavna voda povukla, putevi su možda oštećeni i opasni.
 • Vratite se u svoje domove samo pošto nadležne službe proglase da je to bezbjedno.
 • Nemojte koristiti električne aparate prije provjere.
 • Očistite i dezinfikujte sve površine.
 • Držite se dalje od zgrada koje su okružene plavnim vodama.
 • Budite pažljivi pri ulaženju u zgrade zbog skrivenih oštećenja koja su mogla da nastanu.
 • Osposobite oštećene septičke jame i druge kanalizacione sisteme što je ranije moguće - ukoliko su oštećeni, mogu da postanu veliki zdravstveni rizik.
 • Očistite i dezinfikujte sve što je pokvašeno. Mulj koji ostaje poslije plavne vode može da sadrži kanalizacione otpatke i hemikalije.
 • Ukoliko primijetite uginule životinje, obavijestite nadležnu službu na telefonske brojeve 123 ili 112.

 

UPAMTITE: ČAK I KADA SE PLAVNA VODA POVUČE OPASNOST POSTOJI .