Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu po konkursu 39-050/19-24411/1 „Senzibilizacija i jačanje stručnih vještina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje potencijalnih i žrtava trgovine ljudima“

Datum objave: 11.07.2019 14:57 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 32 g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl.list CG, , br.39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava - za senzibilizaciju i jačanje stručnih vještina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, objavljuje

Listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu po konkursu br. 39-050/19-24411/1 od 27.05.2019. godine
„Senzibilizacija i jačanje stručnih vjestina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje potencijalnih i žrtava trgovine ljudima“


1. Đakomo adriatic – Projekat „Lokalni mehanizmi u borbi protiv trgovine ljudima“

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- izjava o partnerstvu nije uredno popunjena, potrebno dostaviti novu;
- nije dostavljen dokaz o realizovanom projektu iz prethodne godine;
- je potrebno dostaviti CD koji sadrži skeniranu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju (prijavu, izjave i budžet) u pdf formatu.

2. Crnogorski ženski lobi – Projekat „Senzibilizacija i jačanje stručnih vjestina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje potencijalnih i žrtava trgovine ljudima“

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- nije dostavljen dokaz o realizovanom projektu iz prethodne godine;
- je potrebno dostaviti CD koji sadrži skeniranu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju (prijavu, izjave i budžet) u pdf formatu.

3. SOS Nikšić za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić – Projekat - „Senzibilizacija i jačanje stručnih vjestina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje potencijalnih i žrtava trgovine ljudima“- „Jačanje kapaciteta policije opšte nadležnosti o indikatorima za rano prepoznavanje potencijalnih i žrtava trgovine ljduima i njihovo kvalitetno upućivanje na službe podrške“.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- obrazac prijave nije dostavlhen u dovoljnom broju primjeraka, nije potpisan i ovjeren;
- budžet projekta nije potpisan i ovjeren i nije dostavljen u dovoljnom broju primjeraka;
- ne sadrži fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu;
- nije dostavljen dokaz o realizovanom projektu iz prethodne godine
- je potrebno dostaviti CD koji sadrži skeniranu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju (prijavu, izjave i budžet) u pdf formatu.

Nevladine organizacije sa ove liste dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od 5 dana od dana objavljivanja Liste na stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i portala e uprave, zaključno sa petkom, 19.07.2019. godine.
Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku, prijava se odbija.
Dopunu prijave potrebno je dostaviti na arhivu Ministarstva unutrašnjih poslova ili poslati poštom, preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ODJELJENJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog , br.22
81 000 Podgorica
Sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs „Senzibilizacija i jačanje stručnih vjestina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje potencijalnih i žrtava trgovine ljudima“,
uz naziv nevladine organizacije i projekta.

Ovlašćeni predstavnici nevladinih organizacija koje su dostavile jedan ili oba obrazca prijave i bužet projekta u štampanoj formi bez potpisa i pečata organizacije, obavezni su doći lično u prostorije MUP/Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima (ul. Mihaila Lalića br 2, 81 000 Podgorica) kako bi otklonili utvrđene nedostatke.
Bodovanje projekata vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Sl.list CG“, br.13/18), a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.
Na osnovu broja bodova nezavisnih procjenjivača, Komisija utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani, a na osnovu iste donosi Odluku o raspodjeli sredstava.