Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu - dokumentaciju po konkursu br. 39-050/19-24412/1 od 27.05.2019. godine „Sprovođenje kampanje za smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima“

Datum objave: 11.07.2019 14:56 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 32 g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl.list CG, , br.39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima – za sprovođenje kampanje za smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima, objavljuje

Listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu-dokumentaciju po konkursu br. 39-050/19-24412/1 od 27.05.2019. godine „Sprovođenje kampanje za smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima“

1. „Centar za razvoj aktivizma i volonterizma kod mladih KAN“ – Projekat „Otvori oči – stop trgovini ljudima“

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- je potrebno dostaviti CD koji sadrži skeniranu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju (prijavu, izjave i budžet) u pdf formatu.

2. Institut za socijalnu i obrazovnu politiku – Projekat „Reaguj – ne posmatraj!!!

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- obrazac prijave nije potpisan i ovjeren;
- budžet projekta nije potpisan i ovjeren;
- Izjava o partnerstvu nije uredno popunjena, potrebno dostaviti novu;
- ne sadrži fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu;
- potrebno dostaviti CD sa skeniranom potpisanom i ovjerenom dokumetnacijom (prijava, izjave, budžet) u PDF formatu .

3. Crnogorski ženski lobi – Projekat „Sprovođenje kampanje za smanjenje potražnje za uslugama žrtva trgovine ljudima“

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- obrazac prijave nije potpisan i ovjeren;
- budžet projekta nije potpisan i ovjeren;
- izjava o istinitosti svih podataka nije potpisana i ovjerena;
- dokaz o realizovanim projektima u prethodnoj godini nije dostavljen;
- potrebno dostaviti CD sa skeniranom potpisanom i ovjerenom dokumetnacijom (prijava, izjave, budžet) u PDF formatu .

4. Centar za političku edukaciju – Projekat „ I oni su nečije blago - sačuvajmo ih“

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- obrazac prijave nije potpisan i ovjeren;
- budžet projekta nije potpisan i ovjeren;
- ne sadrži fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu;
- nije dostavljen dokaz o realizovanim projektima u prethodnoj godini;
- potrebno dostaviti CD sa skeniranom potpisanom i ovjerenom dokumetnacijom (prijava, izjave, budžet) u PDF formatu .

5. NVU Centar sjevera – Projekat „Medijskom kampanjom ka doprinosu Strategiji za borbu protiv trgovine ljudima“

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:
- Izjava o partnerstvu nije uredno popunjena, potrebno dostaviti novu;
- potrebno dostaviti CD sa skeniranom potpisanom i ovjerenom dokumetnacijom (prijava, izjave, budžet) u PDF formatu.

Nevladine organizacije sa ove liste dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od 5 dana od dana objavljivanja Liste na stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i portala e uprave, zaključno sa petkom, 19.07.2019. godine.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku, prijava se odbija.

Dopunu prijave potrebno je dostaviti na arhivu Ministarstva unutrašnjih poslova ili poslati poštom, preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ODJELJENJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog , br.22
81 000 Podgorica
Sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs „Sprovođenje kampanje za smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima“ , uz naziv nevladine organizacije i projekta.

Ovlašćeni predstavnici nevladinih organizacija koje su dostavile jedan ili oba obrazca prijave i budžet projekta u štampanoj formi bez potpisa i pečata organizacije, obavezni su doći lično u prostorije MUP/Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima (ul. Mihaila Lalića br 2, 81 000 Podgorica) kako bi otklonili utvrđene nedostatke.
Bodovanje projekata vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Sl.list CG“, br.13/18), a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.
Na osnovu broja bodova nezavisnih procjenjivača, Komisija utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani, a na osnovu iste donosi Odluku o raspodjeli sredstava.