Питајте Министарство

Надлежности Министарства унутрашњих послова

 

Министарство унутрашњих послова врши послове управе који се односе на:

 

аналитичко праћење стања и стратешко планирање у области борбе против криминалитета, јавног реда и мира, безбједности саобраћаја и другим областима полицијског рада и дјеловања, инструктивно дјеловање за спровођење стратегија и политике у овим областима;

 

надзор и унутрашњу контролу над вршењем полицијских послова и процедура, стручности, законитости и ефикасности обављања полицијских послова;

 

предлагање, праћење и примјену механизама за ефикасну борбу против трговине људима;

 

држављанство, путне исправе, усељавање, давање азила, натурализацију, личне карте, пребивалиште и у вези са тим вођење прописаних регистара;

 

јединствени матични број, лично име, матичне регистре;

 

евиденцију возила и возача;

 

набављање оружја и дјелова за оружје; превоз наоружања, војне опреме и робе двоструке намјене копненим и воденим путем;

 

заштиту података о личности;

 

производњу, промет и превоз експлозивних материја; промет, превоз и ускладиштење запаљивих течности и гасова; превоз незапаљивих опасних течности и гасова, превоз експлозива;

 

управљање ризицима, управљање заштитом и спашавањем у ванредним ситуацијама и управљање санацијом посљедица у ванредним ситуацијама (земљотреси, пожари и друге природне и техничко-технолошке катастрофе);

 

послове цивилне заштите, као дио интегрисаног система управљања ванредним ситуацијама; област државне управе у дијелу организације, начина и метода рада, управљања, одговорности, односа, сарадње, јавности и транспарентности рада органа државне управе;

  

спровођење међународних уговора из надлежности министарства;

 

безбједност државне границе; интегрисано управљање границом, организацију и финансирање изградње, реконструкције, модернизације и одржавање граничних прелаза; граничну линију у дијелу надлежности министарства; израду стратегије средњорочног програма и годишњих планова управљања граничним прелазима; давање у закуп објеката или дјелова објеката на граничним прелазима;

 

усклађивање домаћих прописа из оквира своје надлежности са правним поретком Европске уније; сарадњу са међународним и регионалним организацијама;

 

вођење прописаних евиденција.