Pitajte Ministarstvo

Nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši poslove uprave koji se odnose na:

 

analitičko praćenje stanja i strateško planiranje u oblasti borbe protiv kriminaliteta, javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja i drugim oblastima policijskog rada i djelovanja, instruktivno djelovanje za sprovođenje strategija i politike u ovim oblastima;

 

nadzor i unutrašnju kontrolu nad vršenjem policijskih poslova i procedura, stručnosti, zakonitosti i efikasnosti obavljanja policijskih poslova;

 

predlaganje, praćenje i primjenu mehanizama za efikasnu borbu protiv trgovine ljudima;

 

državljanstvo, putne isprave, useljavanje, davanje azila, naturalizaciju, lične karte, prebivalište i u vezi sa tim vođenje propisanih registara;

 

jedinstveni matični broj, lično ime, matične registre;

 

evidenciju vozila i vozača;

 

nabavljanje oružja i djelova za oružje; prevoz naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namjene kopnenim i vodenim putem;

 

zaštitu podataka o ličnosti;

 

proizvodnju, promet i prevoz eksplozivnih materija; promet, prevoz i uskladištenje zapaljivih tečnosti i gasova; prevoz nezapaljivih opasnih tečnosti i gasova, prevoz eksploziva;

 

upravljanje rizicima, upravljanje zaštitom i spašavanjem u vanrednim situacijama i upravljanje sanacijom posljedica u vanrednim situacijama (zemljotresi, požari i druge prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe);

 

poslove civilne zaštite, kao dio integrisanog sistema upravljanja vanrednim situacijama; oblast državne uprave u dijelu organizacije, načina i metoda rada, upravljanja, odgovornosti, odnosa, saradnje, javnosti i transparentnosti rada organa državne uprave;

 

oblast službeničkih odnosa, kancelarijskog poslovanja, opšteg upravnog postupka i inspekcijskog nadzora;

 

inspekcijski nadzor u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih propisima o sistemu državne uprave, radnim odnosima u organima državne uprave i lokalne samouprave i upravnom rješavanju;

 

nevladine organizacije, političke partije, evidentiranje prijava vjerskih zajednica; pečate državnih organa;

 

organizaciju i djelokrug lokalne samouprave, funkcionisanje i primjenu propisa iz oblasti lokalne samouprave iz nadležnosti ovog ministarstva, teritorijalnu organizaciju lokalne samouprave, međunarodnu saradnju jedinica lokalne samouprave sa jedinicama lokalne samouprave drugih država;

 

sprovođenje međunarodnih ugovora iz nadležnosti ministarstva;

 

davanje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa ili opštih akata koji se odnose na pitanja vezi sa državnom upravom i lokalnom samoupravom, kao i na predloge zakona kojima se uređuju odstupanja od opšteg upravnog postupka;

 

bezbjednost državne granice; integrisano upravljanje granicom, organizaciju i finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije i održavanje graničnih prelaza; graničnu liniju u dijelu nadležnosti ministarstva; izradu strategije srednjoročnog programa i godišnjih planova upravljanja graničnim prelazima; davanje u zakup objekata ili djelova objekata na graničnim prelazima;

 

usklađivanje domaćih propisa iz okvira svoje nadležnosti sa pravnim poretkom Evropske unije; saradnju sa međunarodnim i regionalnim organizacijama;

 

vođenje propisanih evidencija;

 

upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.