Pitajte Ministarstvo

Javne rasprave

15.10.2019.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva

Shodno članu 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 38/03, 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva

17.09.2019.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), ministartsvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt Nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća i upućuje javni poziv

17.09.2019.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava i upućuje javni poziv

17.09.2019.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024., sa Nacrtom okvirnog akcionog plana 2020-2024. i Nacrtom akcionog plana za 2020. godinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG” broj 38/22/08, 42/11,54/16i13/18), daje na javnu raspravu Nacrt Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020 – 2024., sa Nacrtom okvirnog akcionog plana 2020-2024. i Nacrtom akcionog plana za 2020. godinu i upućuje javni poziv

13.09.2019.

Lista predstavnika/ca NVO za člana/cu Nacionalne komisije za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024. godine

U skladu sa odredbom člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG“, broj 41/18), a u vezi sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Nacionalnoj komisiji za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Listu predstavnika/ca nevladinih organizacija koje su blagovremeno dostavile uredne i potpune predloge.

12.09.2019.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva

Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG” br. 38/22/08, 42/11, 54/16 i 13/18) daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva i upućuje javni poziv

06.09.2019.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godina sa Akcionim planom za 2020. godinu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore” br. 38/22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova je 11. jula 2019. godine dalo na javnu raspravu Nacrt strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godina sa Akcionim planom za 2020. godinu.

06.09.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Programu poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju 2020-2022. godina s Akcionim planom 2020-2022.godina

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo je javnu raspravu o Programu poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju 2020-2022. godina s Akcionim planom 2020-2022.godina.

05.09.2019.

Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018),Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima

26.08.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Nacionalne komisije za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024.g.

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv