Pitajte Ministarstvo

Javne rasprave

17.01.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u Radnoj grupi za izradu zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), upućuje Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u Radnoj grupi za izradu zakona nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

15.01.2018.

Javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrada i priznanja

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku dodjele nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja („Službeni list Crne Gore”, broj 39/13) pokreće postupak dodjele nagrada i priznanja i upućuje javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja za posebne zasluge u razvoju sistema zaštite i spašavanja i iskazanu ličnu požrtvovanost u sprovođenju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara.

27.10.2017.

Javni poziv za prijavu kandidata za obrazovanje Komisije za pripremu javnog konkursa i vrednovanje projekata o raspodjeli sredstava fonda za zaštitu i spašavanje

Na osnovu člana 116d stav 5 Zakona o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG”, br. 13/07, 32/11 i 54/16), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv.

03.10.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za period 2018-2023 godine

Na osnovu člana 6 i 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za period 2018-2023 godine.

21.09.2017.

Javni poziv za dodatne konsultacije o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, br. 12/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova, upućuje javni poziv.

19.09.2017.

Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji''

Obavještavamo zainteresovana lica da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa JU VSŠ ,,Policijskom akademijom u Danilovgradu’’ i Zavodom za zapošljavanjem Crne Gore organizovati Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji'', za 60 polaznika.

06.07.2017.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o strancima

Na osnovu Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo je postupak javne rasprave o Nacrtu zakona o strancima.

01.06.2017.

Izvještaj o pregledu subjekata i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama u vezi pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

U skladu sa članom 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“,broj 12/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje podatke o završenim konsultacijama u vezi postupka pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija.

27.04.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o strancima

Na osnovu člana 11 stav 1 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu

12.10.2016.

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG’’, broj 7/12), ministar unutrašnjih poslova donosi odluku o izboru predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Smjernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prisilnih brakova u Romskim i Egipćanskim zajednicama za potrebe policije, centara za socijalni rad, škola, sudova i domova zdravlja.