Pitajte Ministarstvo

Javne rasprave

26.03.2020.

Obavještenje: Produžen rok za dostavljanje prijava projekata/programa po objavljenim konkursima; prolongira se i objava planiranih javnih konkursa

Ministarstvo unutrašnjih poslova zbog novonastale situacije izazvane COVID 19 virusom, produžava rok za dostavljanje prijava projekata/programa po već objavljenim konkursima za još 30 dana; objava javnih konkursa koji su planirani prolongira se za još 30 dana.

17.03.2020.

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020.g., u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/18) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG” broj 57/19), a u vezi sa članom 32b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“ broj 37/17), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv...

04.02.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Predloga strategije razvoja Uprave policije za period 2021-2024. godine

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG",br.41/18) Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv...

17.01.2020.

Lista predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove za člana Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove za člana Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

13.01.2020.

Javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrada i priznanja

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, u skladu sa Pravilnikom o vrstama nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja i načinu njihove dodjele (“Sl. list CG”, broj 8/18) pokreće postupak dodjele nagrada i priznanja i upućuje javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja za posebne zasluge u razvoju sistema zaštite i spašavanja i iskazanu ličnu požrtvovanost u sprovođenju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara...

09.01.2020.

Lista predstavnika NVO koje su ispunile uslove javnog poziva za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u CG

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu predstavnika NVO koje su ispunile uslove javnog poziva koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 2.12.2019. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru...

23.12.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

02.12.2019.

Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu Međuresorskog operativnog tima...

06.11.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju...

06.11.2019.

Lista predstavnika NVO predloženih u radnu grupu za izradu i praćenje primjene Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2021-2025.g. i Strategije za integrisano upravljanje migracijama u CG za period 2021-2025.g.

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu za izradu i praćenje primjene Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2021-2025. godine i Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2021-2025. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Listu predstavnika NVO predloženih u radnu grupu...