Pitajte Ministarstvo

Javne rasprave

01.06.2020.

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih u radnu grupu za praćenje realizacije politike azila

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Međuresorskog tima koji će pratiti realizaciju politike azila, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu predstavnika NVO predloženih u radnu grupu za praćenje realizacije politike azila...

26.05.2020.

Inovirana lista predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 17.03.2020.g.

Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), nakon rješavanja prigovora da su NVO “Centar Sjevera” I “Đakomo Adriatic” uredno uputile prijavu, i u postupku utvrđeno da je prigovor opravdan, objavljuje inoviranu listu predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 17.03.2020. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020.godini, u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava...

25.05.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Zajedničkog tima za praćenje ažurnosti i tačnosti biračkog spiska od raspisanih izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv...

13.05.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Međuresorskog tima koji će pratiti realizaciju politike azila

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Međuresorskog tima koji će pratiti realizaciju politike azila...

08.04.2020.

Lista predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove za člana/icu Komisije u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Listu predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini, u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i listu predstavnika nevladinih organizacija koje nisu ispunile uslove.

26.03.2020.

Obavještenje: Produžen rok za dostavljanje prijava projekata/programa po objavljenim konkursima; prolongira se i objava planiranih javnih konkursa

Ministarstvo unutrašnjih poslova zbog novonastale situacije izazvane COVID 19 virusom, produžava rok za dostavljanje prijava projekata/programa po već objavljenim konkursima za još 30 dana; objava javnih konkursa koji su planirani prolongira se za još 30 dana.

17.03.2020.

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020.g., u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/18) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG” broj 57/19), a u vezi sa članom 32b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“ broj 37/17), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv...

04.02.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Predloga strategije razvoja Uprave policije za period 2021-2024. godine

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG",br.41/18) Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv...

17.01.2020.

Lista predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove za člana Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje listu predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove za člana Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

13.01.2020.

Javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrada i priznanja

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, u skladu sa Pravilnikom o vrstama nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja i načinu njihove dodjele (“Sl. list CG”, broj 8/18) pokreće postupak dodjele nagrada i priznanja i upućuje javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja za posebne zasluge u razvoju sistema zaštite i spašavanja i iskazanu ličnu požrtvovanost u sprovođenju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara...