Na osnovu člana 107 stav 3 Zakona o strancima ("Službeni list CG", broj 56/14), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

Pravilnik o pravilima boravka i kućnom redu u prihvatilištu za strance

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 20/2015 od 24.4.2015. godine, a stupio je na snagu 2.5.2015.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se pravila boravka i kućni red u prihvatilištu za strance (u daljem tekstu: Prihvatilište).

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. PRIJEM

Član 3

Prilikom prijema stranca u Prihvatilište, policijski službenik u Prihvatilištu i policijski službenik koji je izvršio sprovođenje stranca u Prihvatilište sačinjavaju zapisnik o prijemu stranca u Prihvatilište i preuzimanju spisa i dokumenata (rješenje o određivanju smještaja u Prihvatilište, odluku o prinudnom udaljenju, odnosno izrečenoj zaštitnoj mjeri udaljenja, pisano obavještenje o dovođenju i smještaju u Prihvatilište, koje dostavlja nadležna organizaciona jedinica Uprave policije, tri fotografije stranca koje se koriste za izradu ličnih dokumenata, službenu zabilješku o obavljenom bezbjednosnom pregledu i posjedovanju novčanih sredstava, potvrdu o oduzetim predmetima i novčanim sredstvima, ljekarsku dokumentaciju, ukoliko je posjeduje i rješenje o imenovanju zakonskog zastupnika, ako se radi o maloljetnom ili poslovno nesposobnom licu).

Obrazac zapisnika iz stava 1 ovog člana sadrži nazive: "Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Prihvatilište za strance", naziv: "Zapisnik o prijemu stranca u Prihvatilište"; mjesta za unos podataka o strancu (prezime, rođeno prezime i ime, imena roditelja, datum, mjesto i država rođenja); datum i vrijeme prijema; prezime i ime policijskog službenika koji je sproveo stranca do Prihvatilišta i prezime i ime policijskog službenika koji je prihvatio stranca; mjesta za unos podataka o preuzetim spisima i dokumentima, kao i datum sačinjavanja zapisnika, potpise policijskih službenika i pečat (Obrazac 1).

Član 4

Prilikom prijema stranca u Prihvatilište vrši se provjera identiteta na osnovu putne isprave, lične karte ili druge isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet.

Ukoliko stranac ne posjeduje ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet sprovodi se postupak utvrđivanja identiteta, u skladu sa zakonom.

Član 5

Prilikom prijema u Prihvatilište, policijski službenik vrši pregled stranca, njegovih stvari i garderobe.

Pregled iz stava 1 ovog člana mogu vršiti samo policijski službenici koji su istog pola kao i stranac.

Član 6

Prilikom prijema stranca u Prihvatilište, strancu se oduzimaju novac, dragocjenosti, mobilni telefon, oštri predmeti (noževi, britve, žileti za brijanje, makaze, igle), kao i predmeti za koje postoji opravdana bojazan da bi njima, sebi ili drugom mogao nanijeti povredu ili ugroziti život.

O oduzimanju stvari iz stava 1 ovog člana, u prisustvu stranca, sačinjava se potvrda, koja sadrži nazive: "Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Prihvatilište za strance", naziv: "POTVRDA o oduzetim stvarima strancu"; mjesta za prezime, rođeno prezime i ime stranca, datum, mjesto i državu rođenja, broj pume isprave i naziv države koja je izdala; mjesta za unos podataka o oduzetim stvarima, kao i datum izdavanja potvrde, potpis službenog lica i pečat (Obrazac 2).

Kopija potvrde iz stava 2 ovog člana daje se strancu.

Član 7

Ako policijski službenik u Prihvatilištu prilikom prijema utvrdi da je strancu potrebna medicinska pomoć, o tome će obavijestiti doktora medicine u Prihvatilištu (u daljem tekstu: doktor Prihvatilišta) i rukovodioca Prihvatilišta.

U slučaju postojanja zaraznih bolesti ili sumnje u postojanje zaraznih bolesti, stranac se smješta u posebnu prostoriju, gdje ostaje dok doktor Prihvatilišta ne utvrdi njegovo zdravstveno stanje.

Član 8

Prilikom prijema stranca u Prihvatilište policijski službenik popunjava prijemni list i karton stranca.

Član 9

Prijemni list je formata A4 i sadrži nazive: "Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Prihvatilište za strance", mjesto za fotografiju stranca veličine 30 mm h 35 mm, naziv: "PRIJEMNI LIST"; mjesta za unos podataka o strancu (prezime, rođeno prezime i ime, imena roditelja, pol, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, broj putne isprave, organ koji je izdao pumu ispravu, mjesto i datum izdavanja i rok važenja pume isprave, broj rješenja o određivanju smještaja u Prihvatilište, datum i vrijeme smještaja, podatke o zdravstvenom stanju, novčanim sredstvima i predmetima koji su mu oduzeti i datum otpusta iz Prihvatilišta); mjesta za napomenu, mjesto i datum popunjavanja prijemnog lista, potpis stranca, potpis službenog lica i pečat (Obrazac 3).

Član 10

Karton stranca je formata A4 i sadrži nazive: "Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Prihvatilište za strance", mjesto za fotografiju stranca veličine 30 mm h 35 mm, naziv: "KARTON STRANCA"; mjesta za unos podataka o strancu (prezime, rođeno prezime i ime, imena roditelja, pol, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, lični opis stranca i posebna obilježja i podatke o zdravstvenom stanju); mjesta za napomenu, mjesto i datum popunjavanja kartona, potpis službenog lica i pečat (Obrazac 4).

Član 11

Po završenom prijemu u Prihvatilište, stranac se zadužuje adekvatnom garderobom, koju, po potrebi, dodjeljuje Prihvatilište, posteljinom, stvarima i predmetima za ličnu higijenu, određenom količinom novca iz privremeno oduzetih novčanih sredstava.

Vrijednost novca koju stranac može dobiti iznosi najviše 50,00 eura sedmično.

Stranac od stvari za ličnu upotrebu može da zadrži svoju odjeću, obuću, posteljinu, pribor za ličnu higijenu, naočare i ortopedska pomagala.

Po odobrenju rukovodioca Prihvatilišta, stranac može zadržati i druge stvari za ličnu upotrebu.

Član 12

Stvari oduzete strancu čuvaju se u posebnoj prostoriji Prihvatilišta. Novac i dragocjenosti drže se u kasi ili na drugom bezbjednom mjestu.

Na zahtjev stranca oduzete stvari mogu se predati članu njegove porodice ili rodbine, o čemu odlučuje rukovodilac Prihvatilišta.

Član 13

Po prijemu u Prihvatilište, strancu se obezbjeđuje kupanje, a po potrebi pranje i dezinfekcija njegove odjeće i stvari koje je donio sa sobom.

Član 14

Po prijemu u Prihvatilište, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema, vrši se ljekarski pregled stranca i sačinjava zdravstveni karton.

Zdravstveni karton čuva se na način koji garantuje povjerljivost podataka koje on sadrži.

III. SMJEŠTAJ

Član 15

Prilikom smještaja stranca u Prihvatilište, vodi se računa o polu, starosti i državljanstvu, tako da se stranci istog pola smještaju u iste prostorije, maloljetna lica zajedno sa zakonskim zastupnikom, a porodica u zasebnu prostoriju.

U izuzetnim situacijama, stranac se može smjestiti odvojeno, i to iz zdravstvenih razloga, razloga bezbjednosti, a po odobrenju rukovodioca Prihvatilišta, i u slučaju da mu je određena mjera pojačanog nadzora, u skladu sa Zakonom o strancima (u daljem tekstu: Zakon).

Član 16

Nakon obavljenog prijema i smještaja stranca u Prihvatilište, policijski službenici obavljaju razgovor o načinu i razlozima dolaska u Crnu Goru, upoznaju ga sa smještajem, pravilima boravka i kućnim redom u Prihvatilištu, kao i postupkom udaljenja ili dobrovoljnog povratka u državu porijekla.

Prilikom smještaja u Prihvatilište, strancu će se omogućiti adekvatan kontakt sa porodicom i diplomatsko-konzularnim predstavništvom države porijekla.

Član 17

Stranac u Prihvatilištu ne smije posjedovati iznos novčanih sredstava veći od 50,00 eura, mobilni telefon, nakit ili predmete veće vrijednosti i druge predmete pogodne za napad, bjekstvo ili samopovređivanje.

U slučaju pronalaska predmeta iz stava 1 ovog člana, predmeti se, uz izdavanje potvrde u skladu sa članom 6 ovog pravilnika, oduzimaju i smještaju u posebnu prostoriju Prihvatilišta.

Tokom boravka u Prihvatilištu stranac može koristiti privremeno oduzeta novčana sredstva, a svako preuzimanje novčanih sredstava stranac potvrđuje potpisom.

IV. SANITARNO-HIGIJENSKI I DRUGI USLOVI SMJEŠTAJA

Član 18

Izgled stranca mora da odgovara fotografiji na njegovoj putnoj ili drugoj ispravi sa fotografijom.

Stranac ne može naknadno da pušta bradu, brkove ili dugu kosu.

Izuzetno, stranac može biti ošišan do glave, odnosno obrijan ako nosi bradu, samo ako to zahtijevaju zdravstveno-higijenski razlozi, o čemu na predlog doktora Prihvatilišta odlučuje rukovodilac Prihvatilišta.

Član 19

Kupanje stranca vrši se najmanje jednom nedeljno, prema utvrđenom rasporedu.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, strancu će se omogućiti i češće kupanje iz zdravstvenih razloga.

Brijanje se vrši najmanje dva puta nedeljno, a šišanje jednom mjesečno.

Član 20

Strancu koji nema novčanih sredstava, a ne raspolaže priborom za održavanje lične higijene, obezbijediće se sapun, četkica za zube, plastična čaša, šampon za kosu, češalj, noktorez, a strancima ženskog pola i higijenska sredstva i preparati za održavanje ženske higijene.

Strancu će, u skladu sa mogućnostima, biti omogućeno korišćenje TV prijemnika.

Član 21

Stranac je dužan da svakodnevno održava ličnu higijenu i higijenu prostorije u kojoj boravi.

Stranac je dužan da se stara o urednom održavanju odjeće, obuće i drugih stvari za ličnu upotrebu.

Za vrijeme korišćenja toaleta, kao i u prostorijama za smještaj, stranac je dužan da koristiti adekvatnu obuću.

Prihvatilište će obezbijediti održavanje odjeće i obuće o svom trošku, a mogu ih lično održavati stranci.

Član 22

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostorija, hodnika, sanitarnih prostorija i drugih instalacija i inventara Prihvatilišta vrši se, po pravilu, tromjesečno.

Krečenje prostorija, hodnika i sanitarnih prostorija vrši se najmanje jedanput godišnje, a druge preventivne mjere preduzimaju se po potrebi ili po nalogu rukovodioca Prihvatilišta.

Član 23

Kontrolu i nadzor održavanja lične higijene i higijene prostorija iz čl. 21 i 22 ovog pravilnika, vrši doktor Prihvatilišta i predlaže odgovarajuće mjere da se utvrđeni nedostaci otklone.

V. DNEVNE AKTIVNOSTI

Član 24

Ustajanje, održavanje lične higijene i higijene prostorija, hodnika i sanitarnih prostorija, uzimanje dnevnih obroka i odlazak na spavanje odvijaju se prema utvrđenom dnevnom rasporedu.

Stranac je dužan da se pridržava utvrđenog dnevnog rasporeda, o čijem sprovođenju se stara policijski službenik.

Član 25

Aktivnosti stranaca u Prihvatilištu odvijaju se prema sljedećem dnevnom rasporedu:

- 07,00 h - 07,15 h - buđenje i prozivka,

- 07,15 h - 08,00 h - održavanje lične higijene i priprema za doručak,

- 08,00 h - 09,00 h - doručak,

- 09,00 h - 10,00 h - pospremanje i provjetravanje prostorija, slobodne aktivnosti,

- 10,00 h - 11,00 h - kontakti sa doktorom Prihvatilišta, na lični zahtjev,

- 11,00 h - 12,30 h - slobodne aktivnosti,

- 12,30 h - 13,00 h - prozivka i priprema za ručak,

- 13,00 h - 14,00 h - ručak,

- 14,00 h - 16,00 h - posjete/popodnevni odmor, slobodne aktivnosti,

- 16,00 h - 18,00 h - šetnja/sportske aktivnosti,

- 18,00 h - 18,30 h - priprema za večeru,

- 18,30 h -19,30 h - večera,

- 19,30 h - 21,30 h - slobodne aktivnosti,

- 21,30 h - 22,00 h - prozivka i priprema za spavanje,

- 22,00 h - spavanje.

Do odstupanja od utvrđenih dnevnih aktivnosti iz stava 1 ovog člana, može doći samo u izuzetnim okolnostima i na osnovu odluke rukovodioca Prihvatilišta.

Član 26

Rasvjeta u prostoriji u kojoj je smješten stranac gasi se u vremenskom terminu koji je određen rasporedom dnevnih aktivnosti.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, rasvjeta u prostoriji u kojoj je smješten stranac može se upaliti samo u izuzetnim slučajevima, po odobrenju rukovodioca Prihvatilišta ili lica koje on odredi.

VI. ISHRANA

Član 27

Strancu se obezbjeđuju tri obroka dnevno, od kojih je jedan topli obrok, koji su primjereni njegovoj starosnoj dobi, zdravlju, kao i vjerskim i kulturnim potrebama.

Doktor Prihvatilišta svakog dana provjerava kvalitet hrane i, ako je potrebno, preduzima i predlaže odgovarajuće mjere.

Član 28

Ako stranac odbija da uzme hranu, o tome se odmah obavještava rukovodilac Prihvatilišta.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, doktor Prihvatilišta upozorava stranca da prestane sa odbijanjem hrane.

Ako stranac i pored upozorenja doktora Prihvatilišta, odbija uzimanje hrane, čime može dovesti u ozbiljnu opasnost svoj život i zdravlje, doktor Prihvatilišta će i bez njegovog pristanka primijeniti neophodnu zdravstvenu zaštitu.

Ako usljed odbijanja hrane ili tečnosti, budu ugrožene vitalne funkcije stranca, o preduzimanju neophodnih medicinskih mjera, odluku donosi doktor Prihvatilišta.

Stranca koji odbija da prima hranu iz zdravstvenih razloga kontroliše doktor Prihvatilišta i sve bitne promjene njegovog zdravstvenog stanja unosi u zdravstveni karton, o čemu redovno izvještava rukovodioca Prihvatilišta.

Član 29

Ako se stranac hrani o svom trošku, hrana mu se donosi jedanput dnevno i u količini koja odgovara njegovim dnevnim potrebama.

Strancu koji je bolestan, trudnici, porodilji i maloljetnom licu ishrana se upodobljava u skladu sa mišljenjem doktora Prihvatilišta.

Član 30

Strancu je zabranjena nabavka i konzumiranje alkohola.

Stranac ne smije u prostoriji držati hranu koja je podložna kvarenju.

VII. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Član 31

Tokom boravka u Prihvatilištu, stranac ima pravo na medicinsku pomoć.

Ljekarski pregled stranca vrši se i prilikom njegovog otpusta iz Prihvatilišta.

Član 32

Ako u Prihvatilištu ne postoje uslovi za uspješno liječenje određene bolesti, doktor Prihvatilišta će uputiti stranca u javnu zdravstvenu ustanovu u kojoj postoje odgovarajući uslovi.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, doktor Prihvatilišta o tome odmah obavještava rukovodioca Prihvatilišta.

Član 33

Trudnicama i porodiljama obezbjeđuje se posebna njega, u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita.

Član 34

Redovni ljekarski pregledi stranaca vrše se svakim radnim danom, prema posebnom rasporedu koji utvrđuje doktor Prihvatilišta.

Radi ljekarskog pregleda stranac se prijavljuje policijskom službeniku u Prihvatilištu prethodnog dana.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, u hitnim slučajevima, stranac će se odmah uputiti na ljekarski pregled.

Član 35

Stranac ima pravo da nabavlja ljekove o svom trošku ili da ih prima od svoje porodice ili drugih lica.

Ljekove iz stava 1 ovog člana, prije upotrebe, pregleda doktor Prihvatilišta koji sprovodi terapiju i određuje način njihovog čuvanja i korišćenja, o čemu obavještava rukovodioca Prihvatilišta.

Stranac ima pravo da o svom trošku nabavlja ortopedska pomagala, proteze i naočare.

Član 36

Ako stranac teže oboli, zadobije teže povrede ili bude premješten u specijalizovanu zdravstvenu ustanovu zbog psihičkog poremećaja, rukovodilac Prihvatilišta, o tome odmah obavještava:

- supružnika ili drugog člana porodice stranca,

- diplomatsko-konzularno predstavništvo države porijekla,

- drugo lice za koje je stranac tražio da bude obaviješteno.

U slučaju povrede koja se može dovesti u vezu sa počinjenim krivičnim djelom, rukovodilac Prihvatilišta obavještava pretpostavljenog starješinu.

VIII. BORAVAK NA OTVORENOM PROSTORU

Član 37

Stranac boravi na otvorenom prostoru u dijelu Prihvatilišta namijenjenom za šetnju, najmanje dva časa dnevno.

Prilikom šetnje stranci se kreću slobodno i mogu razgovarati, pri čemu ne smiju remetiti red i mir, niti kršiti pravila discipline u Prihvatilištu.

Policijski službenici u Prihvatilištu vode svakodnevne evidencije o prisustvu i aktivnostima stranaca na otvorenom prostoru.

U slučaju loših meteoroloških uslova, strancu se dozvoljava da boravi van prostorija, ako insistira i ako se takav boravak neće odraziti na njegovo zdravstveno stanje.

Od obaveze boravka na otvorenom prostoru stranac se može osloboditi iz objektivnih razloga ili po preporuci doktora Prihvatilišta.

Stara i bolesna lica i lica sa invaliditetom koja nijesu sposobna da se kreću mogu u vremenu određenom za šetnju sjedjeti u dijelu Prihvatilišta namijenjenom za šetnju.

Boravak na otvorenom prostoru organizuje se na način što se stranac, u skladu sa prethodno utvrđenim terminima i rasporedom, obavještava od strane policijskog službenika o tome kad treba da pristupi aktivnostima na otvorenom prostoru.

IX. KOMUNIKACIJA SA LICIMA VAN PRIHVATILIŠTA

Član 38

Stranac ima pravo na prethodno najavljenu posjetu u trajanju do 60 minuta, uz odobrenje rukovodioca Prihvatilišta ili lica koje on odredi.

Rukovodilac Prihvatilišta, određuje najmanje jedan dan u sedmici i vrijeme u tom danu kad će se obavljati posjete strancima.

Posjete se obavljaju u posebnoj, za to namijenjenoj prostoriji, pod nadzorom policijskog službenika, kojeg odredi rukovodilac Prihvatilišta.

Izuzetno, po odobrenju rukovodioca Prihvatilišta ili lica koje on odredi, može se odrediti i duže vrijeme posjete.

Član 39

Policijski službenik iz člana 38 stav 3 ovog pravilnika, može prekinuti posjetu ako se stranac ili posjetilac nedisciplinovano i nepristojno ponašaju.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, policijski službenik o tome obavještava rukovodioca Prihvatilišta.

Član 40

Uz prethodnu najavu rukovodiocu Prihvatilišta, stranca može posjetiti diplomatsko-konzularni predstavnik države porijekla ili države koja zastupa i štiti njegove interese, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

O ostvarenim kontaktima sa diplomatsko-konzularnim predstavnicima rukovodilac Prihvatilišta obavještava pretpostavljenog starješinu.

Stranca može posjetiti predstavnik međunarodne i/ili nevladine organizacije koja štiti interese stranaca u Crnoj Gori, uz prethodnu najavu.

Član 41

Izuzetno, rukovodilac Prihvatilišta može dozvoliti vanrednu posjetu, kao i posjetu strancu pod posebnim uslovima, a posjetu djeteta do 14 godina uz mišljenje organa nadležnog za socijalni rad, najviše jedanput mjesečno.

Član 42

Stranac se može dopisivati o svom trošku sa licem van Prihvatilišta, uz saglasnost rukovodioca Prihvatilišta.

Prihvatilište je dužno da svu poštu primljenu na ime stranca dostavi strancu, a poštu namijenjenu za slanje pošalje na navedenu adresu.

Strancu će se omogućiti da o svom trošku nabavlja sredstva za dopisivanje.

Član 43

Ako stranac nema novčanih sredstava, Prihvatilište je dužno da mu omogući da se javi porodici ili najbližoj rodbini, kao i da piše podneske (molbe, pritužbe), radi zaštite svojih prava i zakonom zaštićenih interesa.

Strancu će se omogućiti telefoniranje o njegovom trošku, samo putem telefonskih govornica u krugu Prihvatilišta, u vrijeme i na način utvrđen dnevnim rasporedom.

Kad to zahtijevaju bezbjednosni razlozi ili kad to remeti svrhu zbog koje je stranac smješten u Prihvatilište, strancu se može ograničiti ili ukinuti pravo na telefonske razgovore.

Obavljanje telefonskih razgovora vrši se pod nadzorom policijskog službenika u Prihvatilištu.

Ukoliko se u toku razgovora posumnja da stranac koristi telefonski razgovor na način koji ugrožava bezbjednost Prihvatilišta, policijski službenik može prekinuti telefonski razgovor o čemu je dužan da obavijesti rukovodioca Prihvatilišta.

Član 44

Stranac može primati novac putem pošte ili prilikom posjete.

Novac stranca se čuva kao njegov depozit, o čemu se vodi evidencija.

Stranac ima pravo da troši novac iz svog depozita za nabavku hrane, knjiga, štampe, časopisa i drugih dozvoljenih stvari.

Po odobrenju rukovodioca Prihvatilišta stranac može uzimati novac iz depozita u gotovini kad mu je potreban za izdržavanje porodice ili u drugim opravdanim slučajevima.

Član 45

Stranac u Prihvatilištu ima pravo da prima pakete.

Paketi se mogu primati u Prihvatilištu svakog dana od 8.00 do 20.00 časova.

Paketi upućeni poštom uručuju se po dospjeću.

Paketi mogu da sadrže predmete iz člana 11 st. 3 i 4 ovog pravilnika.

Prehrambeni artikli ne smiju biti lako kvarljivi, niti u originalnom fabričkom pakovanju koje se ne može lako otvoriti radi pregleda.

Član 46

Donijeti ili prispjeli paketi, prije njihovog uručenja strancu, pažljivo se pregledaju.

Pregled paketa vrši policijski službenik u Prihvatilištu, u prisustvu lica koje paket donosi, odnosno stranca, ukoliko je paket prispio poštom.

Ako se prilikom pregleda pronađu skrivene stvari ili stvari koje se ne mogu uručiti strancu, te stvari će se oduzeti i o tome će se obavijestiti rukovodilac Prihvatilišta.

Član 47

Stranac u Prihvatilištu ima pravo na nesmetanu komunikaciju sa pravnim zastupnikom, ukoliko ga ima.

X. ZADOVOLjAVANjE VJERSKIH POTREBA

Član 48

Stranac u Prihvatilištu ima pravo na posjete sveštenih lica radi zadovoljenja vjerskih potreba i pravo da vjerski obred vrši u posebnoj prostoriji ili u prostoriji u kojoj boravi.

Prilikom vršenja vjerskog obreda ne smije se remetiti red, disciplina i bezbjednost Prihvatilišta, niti vrijeđati vjerska i nacionalna osjećanja drugih stranaca.

XI. ODRŽAVANjE REDA I DISCIPLINE

Član 49

U toku boravka u Prihvatilištu stranac je dužan da se pridržava pravila boravka i kućnog reda.

Naređenje koje izdaje policijski službenik, u okviru svojih ovlašćenja, stranac je dužan da izvršava blagovremeno i bez pogovora.

Stranci su dužni da se pristojno ponašaju prema policijskim službenicima i drugim zaposlenim u Prihvatilištu, a u međusobnom obraćanju da se poštuju i uvažavaju.

U slučaju nanijete uvrede i drugog nedozvoljenog ponašanja prema strancu, stranac će takvo ponašanje prijaviti policijskom službeniku u Prihvatilištu.

Član 50

U toku boravka u Prihvatilištu stranac ne smije da pravi, koristi, nosi, čuva, prima ili unosi bilo koji predmet ili materiju koja može poslužiti za napad, pomoć pri bjekstvu, kao prijetnja drugim licima ili opojno sredstvo.

U toku boravka u Prihvatilištu stranac ne smije da igra igre na sreću.

Stranac ne smije da ulazi u prostorije koje nijesu namijenjene za njegov boravak, da se nepotrebno zadržava u ulaznom holu ili stepeništima, mijenja raspored stvari u prostorijama, niti dodaje i unosi neprikladne predmete i stvari.

Član 51

Ako stranac namjerno ili iz grube nepažnje prouzrokuje materijalnu štetu za vrijeme boravka u Prihvatilištu dužan je da tu štetu nadoknadi, ukoliko ima mogućnosti.

Pričinjenu štetu utvrđuje i procjenjuje komisija koju obrazuje rukovodilac Prihvatilišta.

Član 52

Ako se stranac ponaša suprotno pravilima boravka i kućnog reda u Prihvatilištu i naredbama policijskih službenika u Prihvatilištu ili pokuša bjekstvo, rukovodilac Prihvatilišta ili lice koje on ovlasti određuje mu pojačan nadzor u posebnim prostorijama, u skladu sa Zakonom.

XII. ZAŠTITA PRAVA

Član 53

Stranac ima pravo da podnese usmenu ili pisanu pritužbu rukovodiocu Prihvatilišta ako smatra da su povrijeđena njegova prava.

Ako je stranac nepismen, policijski službenik u Prihvatilištu dužan je da njegovu pritužbu uzme na zapisnik.

Pritužba se, bez odlaganja, dostavlja rukovodiocu Prihvatilišta.

XIII. IZVOĐENjE, OTPUST I SMRT

Član 54

Stranac se može privremeno izvesti iz Prihvatilišta kad to zahtijeva potreba vođenja postupka pred sudom ili drugim nadležnim organom ili zbog bezbjednosnih ili zdravstvenih razloga.

Kretanje stranca iz stava 1 ovog člana vrši se u pratnji policijskog službenika.

Član 55

Prije otpusta iz Prihvatilišta, stranac je dužan da razduži stvari i predmete sa kojima je bio zadužen. Donji veš i čarape se ne razdužuju.

Prilikom otpusta iz Prihvatilišta, strancu se predaju njegove stvari koje su se nalazile na čuvanju u Prihvatilištu i novac koji ostane nakon naplate troškova njegovog boravka u Prihvatilištu.

Predaju i prijem stvari iz stava 2 ovog člana, potvrđuju policijski službenik u Prihvatilištu i stranac, stavljanjem potpisa na poleđini potvrde iz člana 6' ovog pravilnika.

Član 56

Prilikom otpusta iz Prihvatilišta, stranca pregleda doktor Prihvatilišta, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja u momentu njegovog izlaska iz Prihvatilišta, o čemu sačinjava izvještaj.

Neposredno prilikom napuštanja Prihvatilišta, izvršiće se provjera identiteta i pregled stranca.

Član 57

U slučaju smrti stranca, rukovodilac Prihvatilišta obavještava porodicu stranca, pretpostavljenog starješinu, diplomatsko- konzularnog predstavnika države porijekla i njegovog pravnog zastupnika, ukoliko gaje imao.

Posmrtni ostaci stranca predaju se porodici radi sahrane, a ako to nije moguće, sahrana će se obaviti na mjesnom groblju.

XIV. OBRASCI

Član 58

Obrasci br. 1 do 4 sastavni su dio ovog pravilnika.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 59

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pravilima boravka i kućnom redu u prihvatilištu za strance ("Službeni list CG", broj 50/13).

Član 60

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

NAPOMENA REDAKCIJE: Obrasce u PDF formatu možete preuzeti putem interneta klikom na sledeći link:

Obrasci