Na osnovu člana 40 stav 7, člana 57 stav 7, člana 59 stav 5, člana 76 stav 11, člana 77 stav 5 i člana 78 stav 5 Zakona o strancima ("Službeni list CG", broj 56/14), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

Pravilnik o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 15/2015 od 31.3.2015. godine, a stupio je na snagu 1.4.2015.

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrazac dozvole za privremeni boravak i obrazac dozvole za privremeni boravak i rad, bliži uslovi i način izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad, obrasci zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad, obrasci zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad, kao i obrazac potvrde o rezervaciji godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca (u daljem tekstu: godišnja kvota).

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Obrazac dozvole za privremeni boravak (Obrazac 1) je pravougaonog oblika, u vidu kartice, dimenzija 86 mm x 54 mm, izrađen od višeslojnog polikarbonata, u izvedenim tonovima pretežno plave boje, u koji se ugrađuju zaštitni elementi.

Obrazac dozvole iz stava 1 ovog člana je izrađen u skladu sa standardima ISO/IEC 7810 za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/IEC 10373 za testiranje fizičkih karakteristika.

Obrazac, na prednjoj strani, u gornjem lijevom uglu sadrži Grb Crne Gore, a u središnjem gornjem dijelu naziv: "Crna Gora" i naziv: "DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK", ispod Grba Crne Gore mjesto za fotografiju, dimenzija 28 x 35 mm i optički varijabilni sigurnosni element kinegram sa motivom granica Crne Gore, Grba Crne Gore i oznake "MNE", koji zahvata desni dio fotografije. Sa desne strane od fotografije nalazi se ugraviran zaštitni element "CG" i mjesta za: prezime i ime, pol, državljanstvo, datum rođenja stranca, broj dozvole, datum izdavanja, datum do kojeg važi i potpis stranca.

Obrazac, na poleđini, sadrži mjesta za: jedinstveni matični broj, naziv organa koji je izdao, pravni osnov za izdavanje dozvole, u gornjem desnom uglu aplikaciju u obliku granica Crne Gore, sa ucrtanim rijekama, a u donjem dijelu prostor za mašinski čitljiv zapis.

Član 4

Obrazac dozvole za privremeni boravak i rad je istog oblika, boje, dimenzija, karakteristika i sadržaja kao i obrazac iz člana 3 ovog pravilnika, osim što na prednjoj strani obrasca umjesto naziva: "DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK", sadrži naziv: "DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD", a na poleđini pored podataka iz člana 3 stav 4 ovog pravilnika sadrži i podatke o zanimanju stranca, naziv, PIB i sjedište poslodavca i mjesto rada stranca (Obrazac 2).

Član 5

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak, odnosno dozvole za privremeni boravak i rad sadrži: naziv organa kojem se podnosi zahtjev, mjesto za unos datuma podnošenja i broja zahtjeva i broj zahtjeva u formatu bar kod zapisa, napomenu da se zahtjev popunjava čitko štampanim slovima, naziv: "ZAHTJEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK/PRIVREMENI BORAVAK I RAD", svrhu zahtjeva, mjesta za unos podataka o: podnosiocu zahtjeva (jedinstveni matični broj, pol, prezime, ime, rođeno prezime, datum i mjesto rođenja, država rođenja, državljanstvo, bračno stanje, nivo obrazovanja i kvalifikacije, zanimanje i datum ulaska u Crnu Goru); vremenu predviđenog trajanja boravka, adresi boravka u Crnoj Gori, adresi prebivališta u državi porijekla; vrsti, broju i datumu važenja strane putne isprave ili lične karte koju je izdao nadležni organ druge države i naziv organa koji je izdao; podatke o roditeljima (jedinstveni matični broj, prezime i ime, a za majku i rođeno prezime); radu (naziv poslodavca, PIB/matični broj, e-mail, sjedište/adresa, opština rada, mjesto rada, vrsta djelatnosti, zanimanje stranca); podatke o načinu obavještavanja podnosioca zahtjeva o statusu zahtjeva; izjavu podnosioca zahtjeva o tačnosti unešenih podataka, obavezi obavještavanja o promjeni ličnih podataka i saglasnosti da se njegovi lični podaci elektronski obrađuju i mjesta za broj telefona i potpis podnosioca zahtjeva (Obrazac 3).

Član 6

Obrazac zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak, odnosno dozvole za privremeni boravak i rad sadrži iste podatke kao i obrazac iz člana 5 ovog pravilnika, osim što umjesto naziva: "ZAHTJEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK/PRIVREMENI BORAVAK I RAD", sadrži naziv: "ZAHTJEV ZA PRODUŽENjE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK/PRIVREMENI BORAVAK I RAD", a poslije podataka o datumu ulaska u Crnu Goru, sadrži i podatak o vremenu važenja posljednjeg odobrenog privremenog boravka (Obrazac 4).

Član 7

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak, odnosno dozvole za privremeni boravak i rad, prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvola, u skladu sa Zakonom o strancima.

Član 8

Dokazom o posjedovanju sredstava za izdržavanje smatra se: dokaz o posjedovanju sredstava na bankovnom računu (kreditna kartica, štedna knjižica, potvrda poslovne banke o prometu na računu), dokaz o ličnim primanjima po osnovu radnog angažovanja u posljednja tri mjeseca, obavezujuća pisana ponuda poslodavca, dokaz o visini stipendije, dokaz o obezbjeđenju troškova liječenja, dokaz da su obezbijeđena sredstva za izdržavanje na osnovu izdavanja u zakup nepokretne imovine koju stranac posjeduje u Crnoj Gori ili izjava kojom se fizičko ili pravno lice obavezuje da će snositi troškove boravka stranca.

Smatra se da stranac posjeduje sredstva za izdržavanje, u smislu stava 1 ovog člana, ako posjeduje novčana sredstva u iznosu od najmanje 10 eura za svaki dan zahtijevanog boravka.

Član 9

Dokazom o obezbijeđenom smještaju smatra se isprava o pravu svojine na stambenom prostoru ili zaključen ugovor o zakupu stambenog prostora, odnosno pisana izjava lica kod kojeg stranac ima obezbijeđen smještaj, potvrda poslodavca o obezbijeđenom kolektivnom smještaju ili potvrda o smještaju kod privrednog društva ili preduzetnika registrovanog za pružanje usluga smještaja.

Član 10

Dokazom o zdravstvenom osiguranju smatra se putničko zdravstveno osiguranje obezbijeđeno od ovlašćenog osiguravajućeg društva, zdravstveno osiguranje obezbijeđeno u skladu sa međunarodnim ugovorima ili zdravstveno osiguranje ostvareno pod uslovima i na način utvrđen posebnim zakonom.

Član 11

Dokazom o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak radi spajanja porodice, smatra se isprava izdata od nadležnog organa kojom se dokazuje da je stranac član uže porodice crnogorskog državljanina ili član uže porodice stranca kome je odobren stalni boravak ili privremeni boravak u Crnoj Gori, odnosno drugi dokaz o opravdanosti tog zahtjeva.

Član 12

Dokazom o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja, smatra se:

- pisana ponuda poslodavca za zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu, koja sadrži podatke o nazivu radnog mjesta, opisu posla, mjestu rada, trajanju radnog odnosa, radnom vremenu, zaradi i ostalim uslovima rada stranca, sa potvrdom od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore da na evidenciji Zavoda nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na određenim poslovima kod poslodavca ili da je lice sa evidencije odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima;

- rješenje o priznatoj obrazovnoj ispravi stranca, odnosno obrazovna isprava stranca sa potvrdom ili uvjerenjem o podnijetom zahtjevu za priznavanje inostrane obrazovne isprave u skladu sa posebnim zakonom;

- ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

U slučaju kad zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana podnosi poslodavac, dokaz iz stava 1 alineja 3 ovog člana, može se dostaviti do uzimanja biometrijskih podataka za stranca, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja potvrde iz člana 17 ovog pravilnika.

Član 13

Obrazac zahtjeva za izdavanje i zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak, odnosno dozvole za privremeni boravak i rad (u daljem tekstu: zahtjev) popunjava podnosilac zahtjeva ili, na njegov zahtjev, službeno lice ovlašćeno za prijem zahtjeva.

Službeno lice iz stava 1 ovog člana, unosi podatke iz zahtjeva u evidenciju o podnijetim zahtjevima, u prisustvu podnosioca zahtjeva.

Popunjeni obrazac zahtjeva službeno lice iz stava 1 ovog člana, štampa i daje podnosiocu zahtjeva na uvid radi kontrole, izmjene ili dopune podataka i potpisivanja zahtjeva.

Ako je podnosilac zahtjeva nepismen ili iz drugog razloga nije u stanju da se potpiše, potpisaće ga lice koje on ovlasti, u prisustvu službenog lica iz stava 1 ovog člana, i pored ličnog imena stranca za kojeg se potpisuje, navesti svoje lično ime, prebivalište i adresu i broj lične karte.

Uzimanje fotografije, otiska dva prsta i digitalizovanog svojeručnog potpisa od stranca vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje izdavanje lične karte.

Član 14

Prilikom prijema zahtjeva utvrđuje se identitet stranca, da li je strana putna isprava, odnosno lična karta koju je izdao nadležni organ druge države kojom se dokazuje identitet uredna i važeća, da li stranac zakonito boravi u Crnoj Gori, da li ima izdatu vizu za duži boravak (viza D) radi rada, da li je poslodavac upisan u Centralni registar privrednih subjekata i da li su uz zahtjev podneseni odgovarajući dokazi.

Član 15

Kad službeno lice iz člana 13 stav 1 ovog pravilnika, utvrdi da je zahtjev uredan, da su priložena potrebna dokumenta i dokazi i da se po zahtjevu može postupiti, podnosiocu zahtjeva se izdaje potvrda o prijemu zahtjeva, a ukoliko se utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi za izdavanje dozvole, zahtjev će se odbiti.

Potvrda iz stava 1 ovog člana, sadrži: naziv organa, broj i datum prijema zahtjeva, ime i prezime podnosioca zahtjeva, vrstu zahtjeva, rok do kad će se donijeti odluka po zahtjevu.

Pored podataka iz stava 2 ovog člana, potvrda o prijemu zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad sadrži i rok u kojem podnosilac zahtjeva može preuzeti dozvolu.

Član 16

Službeno lice ovlašćeno za rješavanje zahtjeva, nakon utvrđivanja identiteta podnosioca zahtjeva provjerava podatke iz službenih evidencija i priložene dokumentacije, da li je zahtjev potpisan i da li su stavljena na uvid i priložena propisana dokumenta i dokazi.

Ako se provjerom iz stava 1 ovog člana, utvrdi da je zahtjev nepotpun, odnosno da podnosilac zahtjeva nije priložio propisana dokumenta i dokaze, zbog čega se po zahtjevu ne može postupati, podnosiocu zahtjeva će se ukazati na nedostatke, ostaviti rok od osam dana da ih otkloni i o tome izdati potvrda.

Ako podnosilac zahtjeva otkloni nedostatke u zahtjevu u ostavljenom roku, službeno lice iz stava 1 ovog člana, nakon kontrole, unijeće potrebne podatke iz zahtjeva u odgovarajuću evidenciju.

Ako podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, smatraće se da je odustao od zahtjeva.

Član 17

Obrazac potvrde o rezervaciji godišnje kvote, sadrži: Grb Crne Gore, naziv: "Crna Gora" naziv organa koji izdaje potvrdu, pravni osnov za izdavanje potvrde, naziv: "POTVRDA O REZERVACIJI GODIŠNjE KVOTE"; podatke o poslodavcu (naziv, PIB i sjedište); broj i datum zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad; ime i prezime stranca koji se zapošljava, odnosno pruža ugovorene usluge, podatke o državljanstvu; napomenu da je stranac dužan da se u roku od pet dana javi područnoj jedinici radi uzimanja fotografije, otiska dva prsta i digitalizovanog svojeručnog potpisa, da priloži uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i da će se smatrati da je poslodavac odustao od zahtjeva ako se stranac ne javi u tom roku, kao i mjesto za pečat i potpis službenog lica (Obrazac 5).

Član 18

Obrasci br. 1 do 5 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 19

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 2 do 14 Pravilnika o načinu odobravanja privremenog boravka i stalnog nastanjenja i izdavanju putnih i drugih isprava strancima ("Službeni list CG", br. 58/09, 13/12 i 50/13) i Pravilnik o načinu izdavanja radne dozvole za strance ("Službeni list CG", broj 40/11).

Član 20

Ovaj pravilnik objaviće se u "Službenom listu Crne Gore", a stupa na snagu 1. aprila 2015. godine.

01 Broj: 011/15-10864/2

Podgorica, 27. marta 2015. godine

Ministar,

mr Raško Konjević, s.r.

NAPOMENA REDAKCIJE: Obrasce u PDF formatu možete preuzeti putem interneta klikom na sledeći link:

Obrasci