Na osnovu člana 84 stav 7 i člana 86 stav 7 Zakona o strancima ("Službeni list CG", broj 56/14), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu dozvole za stalni boravak

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 15/2015 od 31.3.2015. godine, a stupio je na snagu 1.4.2015.

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način izdavanja dozvole za stalni boravak, obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak i obrazac dozvole za stalni boravak.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak (u daljem tekstu: zahtjev) sadrži: naziv organa kojem se podnosi, broj i datum podnošenja, broj u formatu bar kod zapisa, napomenu da se zahtjev popunjava čitko štampanim slovima, naziv: "ZAHTJEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA STALNI BORAVAK", svrhu zahtjeva, mjesta za unos podataka o: strancu (jedinstveni matični broj, prezime, ime i rođeno prezime, pol, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, bračno stanje, nivo obrazovanja i kvalifikacije i zanimanje); boravku (opština, mjesto i adresa); prebivalištu u državi porijekla (država, opština i adresa); posljednjem i prvom odobrenom privremenom boravku; važećoj stranoj putnoj ispravi ili ličnoj karti koju je izdao nadležni organ druge države (broj, datum važenja i naziv organa koji je izdao ispravu); roditeljima (jedinstveni matični broj, prezime, ime, a za majku i rođeno prezime); izjavu podnosioca zahtjeva o tačnosti unešenih podataka i saglasnosti da se njegovi lični podaci elektronski obrađuju, kao i mjesta za broj telefona i potpis podnosioca zahtjeva (Obrazac 1).

Član 4

Obrazac zahtjeva popunjava podnosilac zahtjeva ili, na njegov zahtjev, službeno lice ovlašćeno za prijem zahtjeva.

Službeno lice iz stava 1 ovog člana, unosi podatke iz zahtjeva u evidenciju o podnijetim zahtjevima, u prisustvu podnosioca zahtjeva.

Popunjeni obrazac zahtjeva službeno lice iz stava 1 ovog člana, štampa i daje podnosiocu zahtjeva na uvid radi kontrole, izmjene ili dopune podataka i potpisivanja zahtjeva.

Ako je podnosilac zahtjeva nepismen ili iz drugog razloga nije u stanju da se potpiše, potpisaće ga lice koje on ovlasti, u prisustvu službenog lica iz stava 1 ovog člana, i pored ličnog imena stranca za kojeg se potpisuje, navesti svoje lično ime, prebivalište, adresu i broj lične karte.

Uzimanje fotografije, otiska dva prsta i digitalizovanog svojeručnog potpisa od stranca vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje izdavanje lične karte.

Član 5

Dokazima o ispunjenosti uslova u pogledu posjedovanja sredstava za izdržavanje, posjedovanja zdravstvenog osiguranja i obezbijeđenom smještaju, koje u skladu sa Zakonom o strancima, stranac prilaže uz zahtjev, smatraju se:

- dokaz o ličnim primanjima po osnovu radnog angažovanja u posljednja tri mjeseca, dokaz o obezbjeđenju troškova liječenja, dokaz o primanjima po osnovu penzije, dokaz da ostvaruje prihode na osnovu poljoprivredne, zanatske ili druge djelatnosti u iznosu neophodnom za izdržavanje - kao dokaz da ima sredstva za izdržavanje;

- zdravstveno osiguranje obezbijeđeno u skladu sa međunarodnim ugovorima ili zdravstveno osiguranje ostvareno pod uslovima i na način utvrđen posebnim zakonom - kao dokaz da ima zdravstveno osiguranje;

- isprva o pravu svojine na stambenom prostoru ili zaključen ugovor o zakupu stambenog prostora - kao dokaz o obezbijeđenom smještaju.

Sredstvima za izdržavanje, u smislu stava 1 alineja 1 ovog člana, ne smatraju se osnovna materijalna davanja iz socijalne i dječje zaštite i usluge socijalne i dječje zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita, naknade po osnovu boračke i invalidske zaštite, staračke nadoknade i novčane naknade od nezaposlenosti.

Član 6

Obrazac dozvole za stalni boravak (Obrazac 2) je pravougaonog oblika, u vidu kartice, dimenzija 86 mm x 54 mm, izrađen od višeslojnog polikarbonata, u izvedenim tonovima pretežno plave boje, u koji se ugrađuju zaštitni elementi.

Obrazac dozvole za stalni boravak izrađen je u skladu sa standardima ISO/IEC 7810 za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/IEC 10373 za testiranje fizičkih karakteristika.

Obrazac dozvole za stalni boravak, na prednjoj strani, u gornjem lijevom uglu, sadrži Grb Crne Gore, a u središnjem gornjem dijelu naziv: "Crna Gora" i naziv: "DOZVOLA ZA STALNI BORAVAK". Na lijevoj strani obrasca, ispod Grba Crne Gore, je mjesto za fotografiju, dimenzija 28 mm x 35 mm i optički varijabilni sigurnosni element kinegram, sa motivom granica Crne Gore, Grba Crne Gore i oznake "MNE", koji zahvata desni dio fotografije. Sa desne strane fotografije nalazi se ugraviran zaštitni elemenat "CG" i mjesta za: prezime, ime, pol, državljanstvo, datum rođenja, broj dozvole, datum važenja i potpis.

Obrazac dozvole za stalni boravak, na poleđini, u gonjem lijevom uglu, sadrži mjesta za: jedinstveni matični broj, datum izdavanja i naziv organa koji je izdao dozvolu za stalni boravak, a u gornjem desnom uglu aplikaciju u obliku granica Crne Gore sa ucrtanim rijekama. U donjem dijelu je prostor za mašinski čitljiv zapis.

Član 7

Dozvola za stalni boravak ili druga odluka po zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak, podnosiocu zahtjeva uručuje se lično.

Prilikom preuzimanja dozvole za stalni boravak ili druge odluke, podnosilac zahtjeva identifikuje se otiskom prsta.

Član 8

Obrasci br. 1 i 2 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 15 do 19 Pravilnika o načinu odobravanja privremenog boravka i stalnog nastanjenja i izdavanju putnih i drugih isprava strancima ("Službeni list CG", br. 58/09, 13/12 i 50/13).

Član 10

Ovaj pravilnik objaviće se u "Službenom listu Crne Gore", a stupa na snagu 1. aprila 2015. godine.

01 Broj: 011/15 - 10862/2

Podgorica, 25. marta 2015. godine

Ministar,

mr Raško Konjević, s.r.

NAPOMENA REDAKCIJE: Obrasce u PDF formatu možete preuzeti putem interneta klikom na sledeći link:

Obrasci