Na osnovu člana 46 stav 3 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG", br. 13/07 i 32/11), Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, donijelo je

Pravilnik o utvrđivanju psihofizičke sposobnosti pripadnika opštinske službe za zaštitu i spašavanje

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 58/2011 od 6.12.2011. godine.

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja psihofizičke sposobnosti pripadnika opštinske službe za zaštitu i spašavanje (u daljem tekstu: profesionalni spasilac) za vršenje poslova zaštite i spašavanja.

Član 2

Psihofizička sposobnost iz člana 1 ovog pravilnika, utvrđuje se ljekarskim pregledom, koji obavlja zdravstvena ustanova ovlašćena za obavljanje tog pregleda.

Član 3

Ljekarski pregled iz člana 2 ovog pravilnika obuhvata:

- anamnestičke podatke (radna anamneza, glavne tegobe, sadašnja bolest, lična anamneza, porodična anamneza, socioepidemiološki podaci);

- ljekarske preglede sa osnovnom antropometrijom (tjelesna masa, tjelesna visina, izračunati indeks tjelesne mase BMI);

- osnovnu laboratorijsku analizu krvi (brzina sedimentacije eritrocita, broj leukocita, eritrocita, hematokrit, koncentracija glukoze) i urina (prisustvo bjelančevina, šećera, bilirubina, urobilirubihogena, sedimentacija urina);

- ispitivanje funkcije vida (oštrina vida na daljinu i dubinski vid);

- totalnu limitarnu audiometriju;

- spirometriju sa krivom protok volumen;

- elektrokardiogram - 12 odvoda;

- popunjavanje upitnika o prethodnim bolestima, navikama, alergijama;

- radiografiju grudnog koša, i

- specifične preglede ili ispitivanja u zavisnosti od utvrđenih štetnosti i opasnosti, odnosno posebnih zdravstvenih uslova za obavljanje određenih poslova na radnim mjestima sa povećanim rizikom.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01 - 3398/1

Podgorica, 28. novembra 2011. godine

Ministar,

Ivan Brajović, s.r.