Na osnovu člana 17 Zakona o eksplozivnim materijama ("Službeni list CG", broj 49/08), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

Pravilnik o utvrđivanju liste eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 58/2011 od 6.12.2011. godine.

Član 1

Eksplozivne materije koje se mogu stavljati u promet date su na Listi koja čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01 - 3373/1

Podgorica, 25. novembra 2011. godine

Ministar,

Ivan Brajović, s.r.

NAPOMENA REDAKCIJE: Listu možete preuzeti putem interneta u PDF formatu klikom na sledeći link:

Lista