Na osnovu člana 29 stav 3 i 72 stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG", br. 13/07 i 32/11), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

Pravilnik o načinu organizovanja i djelovanja operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje u vanrednim stanjima

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 58/2011 od 6.12.2011. godine.

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način organizovanja i djelovanja operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje (u daljem tekstu: operativne jedinice), koordiniranje, komandovanje i mobilizacija operativnih jedinica, evidencije i način vođenja evidencija o operativnim jedinicama, sredstvima i preduzetim mjerama u vanrednim stanjima.

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- pozivanje je aktivnost kojom se operativne jedinice dovode u stanje operativnosti i spremnosti za sprovođenje mjera za zaštitu i spašavanje;

- djelovanje je preduzimanje operativnih aktivnosti pri sprovođenju propisanih mjera za zaštitu i spašavanje u slučaju neposredne prijetnje ili nastanka rizika, kao i za slučaj otklanjanja posljedica rizika, u smislu Zakona o zaštiti i spašavanju;

- organizovanje je određivanje vrste, veličine i sastava operativnih jedinica u cilju pružanja adekvatnog odgovora na rizike.

Član 3

Jedinice civilne zaštite organizuju se, opremaju i osposobljavaju kao operativne snage radi neposrednog angažovanja na sprovođenju mjera za zaštitu i spašavanje.

Jedinice civilne zaštite organizuju se kao jedinice civilne zaštite opšte namjene i jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene.

Jedinice civilne zaštite organizuju se na teritorijalnom principu u svim jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: opština).

Član 4

Jedinice civilne zaštite opšte namjene, čiji pripadnici imaju osnovna znanja i vještine iz oblasti zaštite i spašavanja i koriste jednostavna materijalno-tehnička sredstva i opremu, organizuju se kao odjeljenja koja broje sedam do jedanaest pripadnika, vodovi koji se sastoje od dva do četiri odjeljenja i čete koje se sastoje od dva do tri voda.

Član 5

Jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene, čiji pripadnici imaju znanja i vještine za određene specijalnosti iz oblasti zaštite i spašavanja i koriste opremu specijalne namjene, organizuju se kao specijalizovani timovi koji broje od devet do jedanaest pripadnika.

Član 6

Jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene, zavisno od procjene ugroženosti, potreba i mogućnosti, mogu se organizovati za:

1) spašavanje od poplava,

2) nuklearnu/radiološku, hemijsku i biološku zaštitu,

3) zaštitu i spašavanje iz ruševina i dr.

Član 7

Jedinice civilne zaštite opšte namjene i jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene djeluju na području opštine za koju su organizovane, a mogu djelovati i na području druge opštine, na zahtjev te opštine.

Član 8

Jedinice civilne zaštite opšte namjene i jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene mogu se organizovati i djelovati kao združene jedinice civilne zaštite.

Član 9

Poslovi koordiniranja operativnim jedinicama vrše se preko tima za upravljanje u vanrednim situacijama, koji se obrazuje na nivou države, opštine i privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika.

Član 10

Komandovanje operativnim jedinicama vrši se preko:

1) komandanta združene jedinice civilne zaštite,

2) komandira jedinice civilne zaštite opšte namjene,

3) vođe specijalizovanog tima civilne zaštite,

4) komandira opštinske službe za zaštitu i spašavanje,

5) komandira specijalističke, dobrovoljne ili preduzetne jedinice za zaštitu i spašavanje.

Član 11

Mobilizacija operativnih jedinica vrši se dostavljanjem poziva pripadnicima tih jedinica, koji sadrži: naziv i sjedište organa koji vrši pozivanje; ime, očevo ime i prezime pripadnika; datum rođenja; mjesto i adresu; broj telefona; naziv operativne jedinice; mjesto javljanja; potpis odgovornog lica i pečat (Obrazac 1).

Mobilizacija operativnih jedinica može se vršiti i pozivanjem pripadnika putem medija.

Član 12

Evidencije o operativnim jedinicama su:

1) pojedinačna i zbirna evidencija o pripadnicima operativnih jedinica,

2) pojedinačna i zbirna evidencija o upotrebi operativnih jedinica i preduzetim mjerama,

3) evidencija o upotrebi materijalnih sredstava.

Evidencije iz stava 1 ovog člana vode se u elektronskoj formi, a pojedinačna evidencija o pripadnicima operativnih jedinica vodi se i u pisanoj formi.

Na prikupljanje, obradu, čuvanje i korišćenje podataka sadržanih u evidencijama iz stava 1 ovog člana primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita neobjavljenih i ličnih podataka.

Član 13

Pojedinačna evidencija o pripadnicima operativnih jedinica vodi se po abecednom redu i sadrži: jedinstveni matični broj pripadnika operativne jedinice; prezime, očevo ime i ime; dan, mjesec i godinu rođenja; mjesto i opštinu rođenja; zanimanje i zaposlenje; obrazovanje; angažovanje u inostranstvu; zdravstvenu sposobnost; podatke o povredi pripadnika u toku angažovanja; raspored pripadnika; stručno osposobljavanje i usavršavanje; učešće na vježbama; nagrade i priznanja (Obrazac 2).

Zbirna evidencija o pripadnicima operativnih jedinica sadrži naziv opštine, naziv operativne jedinice i broj pripadnika te jedinice (Obrazac 3).

Član 14

Pojedinačna evidencija o upotrebi operativnih jedinica i preduzetim mjerama sadrži: naziv operativne jedinice i opštine; ime i prezime pripadnika; mjesto, datum i vrijeme angažovanja; poslove na kojima je angažovan i primjedbe (Obrazac 4).

Zbirna evidencija o upotrebi operativnih jedinica i preduzetim mjerama sadrži: naziv operativne jedinice i opštine; broj angažovanih pripadnika operativnih jedinica; mjesto, datum i vrijeme trajanja angažovanja; poslove na kojima su angažovani pripadnici; preduzete mjere i primjedbe (Obrazac 5).

Član 15

Evidencija o upotrebi materijalnih sredstava sadrži: naziv operativne jedinice i opštine; podatke o vlasniku materijalnog sredstva; naziv sredstva; podatke o traženim, pristiglim i sredstvima koja su tražena, a nijesu pristigla i primjedbe (Obrazac 6).

Član 16

Obrasci br. 1 do 6 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Uredbe o organizovanju i osposobljavanju jedinica civilne zaštite i o mjerama zaštite i spašavanja civilnog stanovništva i materijalnih dobara ("Službeni list SRJ", broj 54/94) i Uredbe o mobilizaciji ("Službeni list SRJ", broj 35/97).

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01 - 3349/1

Podgorica, 23. novembra 2011. godine

Ministar,

Ivan Brajović, s.r.

Obrazac 1

__________________________________
              (naziv i sjedište organa)

POZIV ZA MOBILIZACIJU

_____________________________________________, rođen-a ________________________,
                       (ime, očevo ime i prezime)

iz ___________________________________________, _______________________________,
                                                                                                                    (adresa)

telefon broj: fiksni ________________________ mobilni _________________________________,

ODMAH PO PRIJEMU OVOG POZIVA JAVITE SE

u ____________________________________ mjesto __________________________________.
                  (naziv operativne jedinice)

MP

______________________________
(potpis odgovornog lica)

Obrazac 2

POJEDINAČNA EVIDENCIJA O PRIPADNICIMA OPERATIVNIH JEDINICA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(jedinstveni matični broj)
1. PREZIME  
  Očevo ime  
  IME  
2. Dan, mjesec i godina rođenja  
3. Mjesto i opština rođenja  
4. Zanimanje i zaposlenje  
5. Obrazovanje stepen školske spreme  
stručno (posebna znanja i vještine)  
poznavanje stranih jezika  
6. Angažovanje u inostranstvu država i mjesto angažovanja vrijeme

poslovi koje je izvršavao-la

od do
       
       
       
       
       
       
       
7. Zdravstvena sposobnost  
Povrede u toku angažovanja (podaci o vrsti povrede, mjestu i vrijemenu i dr.)  

8.

Podaci o rasporedu u _______
________________________
(naziv jedinice)
dužnost ____________________________________________

mjesto javljanja

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
9. Vrsta obuke trajanje obuke mjesto obuke Osposobljen-a za
od do
         
         
         
         
         
         
         

VJEŽBE

10. Vrsta obuke trajanje vježbe dužnost na kojoj je angažovan-a i ocjena
od do
       
       
       
       
       
       
       

NAGRADE I PRIZNANJA

11.

naziv nagrade - priznanja lice - organ koji dodjeljuje nagradu - priznanje
   
   
   

Obrazac 3

ZBIRNA EVIDENCIJA O PRIPADNICIMA OPERATIVNIH JEDINICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj Opština Naziv operativne jedinice Broj pripadnika
1 2 3 4
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

UKUPNO:

   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

UKUPNO:

   

Obrazac 4

POJEDINAČNA EVIDENCIJA O UPOTREBI OPERATIVNIH JEDINICA I PREDUZETIM MJERAMA

______________________________________
(naziv operativne jedinice)
_______________
(opština)
Redni broj Ime i prezime Mjesto angažovanja Datum angažovanja Vrijeme angažovanja Poslovi na kojima je angažovan Primjedba
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             

Obrazac 5

ZBIRNA EVIDENCIJA O UPOTREBI OPERATIVNIH JEDINICA I PREDUZETIM MJERAMA

Redni broj Naziv operativne jedinice - opštine Broj angažovanih pripadnika Mjesto, datum i vrijeme trajanja angažovanja Poslovi na kojima su angažovani Preduzete mjere Primjedba
1 2 3 4 5 6 7

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

Obrazac 6

EVIDENCIJA O UPOTREBI MATERIJALNIH SREDSTAVA

_______________________________
(naziv operativne jedinice)
_________________
(opština)
Redni broj Vlasnik Naziv materijalnog sredstva Traženo Pristiglo Nije pristiglo Primjedba
1 2 3 4 5 6 7